Victor Halberstadt

Waarom een artikeltje besteden aan deze man?

Bij onderzoek naar de deelnemers van de Bilderbergconferenties, kwam ik zijn naam regelmatig tegen. Zeker veertig keer. Ik vroeg mij af, waarom eigenlijk? Waarom is deze man al sinds 1975 tot nu aan toe aanwezig op de Bilderbergconferenties? En waarom hoor ik nooit wat van deze man?

Dan rijst de volgende vraag: Wie is Victor Halbenstadt?

Victor Halberstadt geboren 16 juni 1939 te Amsterdam. Komt uit een Joodse familie en meer is niet te vinden.🤔 Niet, wie waren zijn ouders? Welke schoolopleiding? Welke hobby’s? Burgelijke status? Nu het laatste kwam ik toevallig tegen. Hij is getrouwd geweest met Ike Freud, een psycho-anlyticus. Op Wikipedia pagina staat hij vermeld als een Nederlands politicus en banden heeft met de PvdA!

Victor Halberstadt is een Nederlandse econoom en hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Leiden. 🙄

Van 1965 tot 1974 was Halberstadt werkzaam als wetenschappelijk hoofdmedewerker Openbare Financiën aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 1971 tot 1973 was hij adviseur voor het directoraat-generaal van de Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën.

Op 9 september 1974 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Leer der Openbare Financiën aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Victor Halberstadt was van 1972 tot 2004 Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en bekleedde diverse andere functies, waaronder bestuurder van het Concertgebouw (1988-2011),

President van het International Institute of Public Finance (IIPF) (1987-1990) en Chairman van de DaimlerChrysler International Advisory Board (1995-2005).

In oktober 1981 werd hij, samen met econoom Cees de Galan, aangesteld als informateur tijdens een Kabinetscrisis over het financieel-economisch beleid. Dit resulteerde in een geslaagde lijmpoging op 4 november van dat jaar.

Halberstadt is sinds 1991 internationaal adviseur van The Goldman Sachs Group. Hij was van 1980 tot 2000 Honorair Secretaris-Generaal van de Bilderbergconferentie.

Sinds 1990 is hij lid van de Factulty van het World Economic Forum. In 2009 is hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Boekman Stichting. Andere functies zijn o.a. het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Opera (vanaf 2003) en de Raad van Toezicht van de Lee Kuan Yew School of Public Policy te Singapore (vanaf 2005).

Halberstadt werd in 1990 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Victor Halberstadt: ritselaar voor de superelite

“Victor Halberstadt is een eloquente ritselaar van de internationale superelite waarvan de groeiende macht een bedreiging vormt voor de democratie. Tijdens de herdenkingsdienst ter nagedachtenis van prins Johan Friso in de Oude Kerk in Delft, gebeurde er iets bijzonders. De Leidse hoogleraar Victor Halberstadt nam tijdens één van de toespraken het woord ‘meritocratie’ in de mond. Friso was iemand die volgens Halberstadt sterk geloofde in een samenleving waarin de posities van mensen zijn gebaseerd op de prestaties die ze leveren. Mooi om te weten; dat een man, die zich dankzij een gelukkige geboorte ‘prins’ mocht noemen, een voorstander was van dit principe”.

Dit schrijft Eric Smit op de financiële website Follow The Money. Follow The Money onderzoekt met kritische blik de activiteiten van allerlei financiële instituten en hun machinaties.

Wat ook opviel was dat deze observatie werd uitgesproken door iemand waarvan zeker is dat hij als vertrouweling van de koninklijke familie een zeer vooraanstaande positie in de samenleving bekleedt, maar waarvan volstrekt onduidelijk is op grond van welke prestaties hij die plaats mag innemen.

Hoewel het curriculum vitae van Victor Halberstadt (1939) een lange lijst met commissariaten, adviesfuncties en lidmaatschappen van zeer voorname gremia bevat is het lastig om zijn loopbaan aan bepaalde successen op te hangen.

De inaugurele rede ‘Naar een economische theorie van de publieke sector’ vormde in 1974 het begin van zijn hoogleraarschap in Leiden, maar het proefschrift zou er nooit komen. Op basis van welke academische prestaties Halberstadt zijn positie aan de Leidse Universiteit tot op de dag van vandaag weet te handhaven, is een groot mysterie. Zijn laatste publicatie stamt uit november 1998 – een lezing over economische trends – en had wetenschappelijk weinig tot niets om het lijf.

Dat zijn specialiteit overheidsfinanciën al jaren het onderwerp is van intens economisch, maatschappelijk en politiek debat, is aan Halberstadt niet te merken. Hij mengt zich nimmer in het publieke discours. Hij is ook geen persoon die zich op zijn gemak voelt wanneer de aandacht op hem wordt gevestigd, integendeel. Halberstadt is iemand die het liefst discreet achter de schermen opereert. Het feit dat zijn toespraak in de Oude Kerk gedeeltelijk door de NOS werd uitgezonden, mag als unicum worden omschreven.

De successen van Halberstadt, indien ze bestaan, zijn voor het grootste deel onzichtbaar. Eén zichtbare, ooit door hem geleverde prestatie mag echter niet onbenoemd blijven. Halberstadt werkte ooit mee aan economische programma’s voor Vara’s Achter het Nieuws. Voor één van die uitzendingen, eind 1968, deed hij onderzoek naar de vorming van economische macht.

De opzet van die uitzending zou de stof leveren voor een toespraak van de voormalige vakbondsvoorzitter Jan Mertens in het Friese Sneek. Mertens waarschuwde in zijn speech voor een kleine elite die de economische macht in handen had. ‘Tweehonderd mensen die elkaar goed kennen en elkaar frequent ontmoeten in allerlei colleges’ die voor een groot deel bestonden uit vertegenwoordigers van de financiële sector. Ze vormden een ‘griezelige bundeling economische macht’. Hoewel die machtsconcentratie later bekend zou worden onder de noemer ‘de 200 van Mertens’, onthulde Halberstadt in 1999 dat hij daarvan de geestelijke vader was.

Op het moment van zijn ontboezeming bevond hij zich al jaren in het middelpunt van diezelfde macht. “Halberstadt is een eloquente regelaar en ritselaar en nauw verweven met de elites van Wassenaar tot Wall Street. Hij is boven alles iemand die zijn talenten inzet om de belangen van een extreem vermogende superelite te behartigen”.

Hoewel hij zich sinds de jaren zestig met de PvdA indentificeert, is Halberstadt in werkelijkheid vooral prominent lid van een onzichtbare, zeer vermogende elite. Hij was kroonlid van de SER, bekleedde voorname commissariaten en is sinds 1991 internationaal adviseur van de machtigste bank op Wall Street: Goldman Sachs. Hij geldt als hoogst bekwaam netwerker en een uiterst discreet handelaar in vertrouwelijke informatie.

Voormalig journalist en voormalig lid van de regering Clinton – David Rothkopf – kenschetste Halberstadt in zijn boek De Superklasse als volgt: “Het gaat niet alleen om wie naar dat etentje gaat, maar ook om de uitzonderlijke manier waarop hij erin slaagt iedereen interessante informatie te laten uitwisselen, die je nooit zou krijgen als je alleen maar kranten leest of naar de formele sessies gaat”.

Follow The Money-columnisten Maarten van der Kloot Meijburg en Rochus van der Weg maken zich zorgen om de groeiende macht van die elite. Ze wezen in hun lijvige artikel over de ernstige consequenties van toenemende inkomensongelijkheid op een essay van de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama, met de titel The Future of History. Volgens Fukuyama ontstaat er een steeds groter wordende groep van mensen die rond of onder de armoedegrens leeft en een kleine elite die een steeds groter deel van het nationaal inkomen verdient.

Elites die door hun geld en macht makkelijk toegang hebben tot de politieke elite en de politieke besluitvorming ten eigen voordeel kunnen beïnvloeden en daarmee de democratische besluitvorming geweld aan doen. Dat heeft niets met de door Halberstadt gehuldigde meritocratie te maken, maar met de afbraak van democratie. De vraag is alleen of de zelfbenoemde sociaal-democraat/meritocraat Halberstadt zich daar ook maar iets van aantrekt.

Zeker te noemen is dat Halberstadt ook ere-secretaris-generaal van de half geheime Bilderberg conferenties was. Jarenlang zat hij in het Steering Committee dat bepaalde wie op deze bijeenkomsten werd uitgenodigd. Hij was ook aanwezig op het prestigieuze World Economic Forum.

Hij bezit een imposante waslijst van nevenfuncties: kroonlid van de SER (Sociaal-Economische Raad), lid redactie “Openbare Uitgaven”, lid redactie “Atlantic Economic Journal”, lid bestuur “Institute International de Finances Publiques”, informateur voor de koningin van 16 oktober 1981 tot 4 november 1981 (met De Galan), lid Raad van Commissarissen “V.M.F. Stork (Verenigde Machine Fabriek)”, lid Raad van Commissarissen van “Nationale Nederlanden”, lid Raad van Commissarissen T.N.T., vanaf juni 1998, internationaal adviseur “Goldman Sachs Group” Inc., nonexecutive director PA Holdings Ltd., voorzitter Internationale Adviesraad DaimlerChrysler” A.G., lid Raad van Commissarissen “Koninklijke KPN”, lid Raad van Commissarissen “Koninklijk Concertgebouw” N.V., wetenschappelijk hoofdmedewerker Openbare Financiën van de Universiteit van Amsterdam. Van 1965 tot 1974, adviseur directoraat-generaal Rijksbegroting, ministerie van Financiën; van 1971 tot 1973, tijdelijk adviseur en docent voor de Verenigde Naties te Guyana; van 1972 tot 1974, gasthoogleraar University of Florida. Van 1 oktober 1974 tot 1 juli 2009 hoogleraar Openbare Financiën, Rijksuniversiteit Leiden; Verder nog functies bij De Nederlandse Opera, Het Muziektheater, de Koc University in Istanbul, maar ook bestuurslid van organisaties als de Population Council, dat de wereldbevolkingsgroei drastisch wil afremmen.🤔

Nina Brink

De dame die wij beter kennen als diegene die met voorkennis de aandelen van World Online heeft laten klappen alvorens zelf de aandelen te verkopen. Zij zegt het volgende over Victor Halbenstadt:

“Een man als Victor Halberstadt, tegen wie ik in die tijd enorm opkeek, was een van de velen die mij aanraadde me stil te houden. Ik had niet door dat hij ook andere partijen adviseerde, zoals KPN en Goldman Sachs. Vaak is er bij adviseurs sprake van tegengestelde belangen. Sommigen raadden me zelfs aan een paar maanden naar de Verenigde Staten te vertrekken. Ja, nu begrijp ik dat het ze goed uitkwam als ik mijn mond hield.’

Deze man heeft meer invloed achter de schermen, dan je op het eerste gezicht zou denken. Het is ook erg moeilijk om informatie en foto’s van deze man te vinden. Hij staat op Wikipedia opgeschreven als een Nederlands politicus. Het vreemde is je hoort hem nooit ergens zijn stelling deponeren of via een politieke partij zijn mening verkondigen.

Bilderberg 2016

In het kielzog van Koning Willem Alexander vinden we politici en topmannen van een multinational of bank. Daaronder 5 Nederlanders,

die bivakkeerden in een hermetisch van de buitenwereld afgesloten Grandhotel Taschenbergpalais Kempinski in Dresden Duitsland.

Dit jaar waren dat Burgemeester Ahmed Aboutaleb, Ben van Beurden, CEO Shell, Staatsecretaris van Infasrtuctuur en Milieu Sharon Dijksma,

Victor Halberstadt, emeritus-professor Universiteit Leiden en de Locoburgemeester van Amsterdam, Kasja Ollogren.

Nog wat feiten op een rijtje:

Victor Halberstadt is verantwoorlijk voor de inburgering van Maxima.

Victor Halberstadt is de vertrouweling van Huis van Oranje.

Victor Halberstadt is tevens financieel adviseur voor Mark Rutte.

Victor Halberstadt blijft graag op de achtergrond en informatie en foto’s van hem is moeilijk te verkrijgen. Heeft vast een reden.

Victor Halberstadt heeft 40 keer de Bilderbergconferentie bezocht.

Victor Halberstadt is nu Emeritus professor Openbare Financiën aan de Universiteit van Amsterdam.

Victor Halberstadt staat bekend als een ‘ regelaar en een ‘ ritselaar’.

Victor Halberstadt was jaren secretaris van Bilderberg. Nu ere secretaris.

Victor Halberstadt is ook nog lid van Raad van Bestuur van International Centre

for Missing and Exploited Childeren 🤭

Bron: RVD, Wikipedia, Amsterdam archief, hethuisvanoranje.nl, Het KNP, FTM en het RUD.

Oranje van Nassau Deel IV

Wij hebben nu drie delen van Oranje van Nassau gehad. Wij menen er nog 1 deel aan toe te moeten voegen. Namelijk die van Alexander & Maxima.

Er is nog veel te vertellen over dit duo. Beide hebben tot nu toe weinig te vertellen gehad over hun leven. Beide zijn geregiseerd door Beatrix en Bernard sr. Zo heeft Bernard sr. zich in het Huis van Oranje gemoffeld en heeft hij samen met Beatrix het huwelijk gearrangeerd tussen Alexander & Maxima.

Willem Alexander

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden. Hij is het oudste kind van prinses Beatrix der Nederlanden en prins Claus, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg.

Willem-Alexander woonde in zijn jeugd in Kasteel Drakenstyen in Lage Vuursche. gemeente Baarn. Hij ging er naar de Nieuwe Baarnse School en later naar Het Baarnsch Lyceum. Toen Beatrix in 1980 koningin werd, kreeg haar oudste zoon automatisch de titel Prins van Oranje. Dit dankzij zijn oma die dit in haar regeerperiode, had vastgelegd in een Koninklijk Besluit.

Toen de prins de leeftijd van achttien jaar bereikte, werd hem zitting verleend in de Raad van State, het hoogste adviescollege van de Nederlandse regering. Sindsdien heeft hij ook recht op een toelage uit de staatskas. In juli 1985 behaalde hij op zijn school in Wales een International Baccalaurete.

Vanaf augustus 1987 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar ook zijn moeder en zijn grootmoeder hadden gestudeerd. Let wel Leiden is een NWO stad. Zijn studentenhuis, dat hij met drie huisgenoten deelde, stond aan het Rapenburg 116. In zijn studententijd kreeg hij de bijnaaam ‘Prins Pils’, wegens het enthousiasme waarmee hij zich in het studentenleven stortte.

In 1993 behaalde Willem-Alexander zijn docteraalexamen geschiedenis; zijn afstudeerscriptie ging over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk om binnen de NAVO een ‘status aparte’ in te nemen. De scriptie is door Willem-Alexander niet openbaar gemaakt en de Universiteitsbibliotheek Leiden nam destijds nimmer afstudeerscripties op in de openbare collectie.

Voorbereiding op het koningschap

Na het behalen van zijn bul begon zijn voorbereiding op het koningschap. Willem-Alexander volgde meerdere cursussen bij de Koninklije Landmacht. Tegelijkertijd begon hij zich meer in het openbare leven te profileren. Hij vervulde representatieve taken bij officiële evenementen en legde officiële bezoeken af aan gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

Jaarlijks verscheen hij als kroonprins ongeveer 110 keer bij officiële gelegenheden.

Na zijn stage bij de luchtmacht hield de prins zich aanvankelijk bezig met de rechterlijke macht, het binnenlands bestuur en vanaf 1997 met het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast specialiseerde hij zich in het waterbeheer, een onderwerp dat zijn vader hem aan de hand deed. Hij zette zijn kennis onder meer in bij zijn bezoek aan Marokko in november 2005.

Na zijn studie in Wales behaalde Willem-Alexander zijn eerste vliegbrevet. Hij vervolgde zijn opleiding bij de KLM Flight Academy. Sinds halverwege jaren negentig was hij twee keer per maand gastvlieger bij KLM Cityhopper. Op die manier kwam hij aan de minimale eis van 150 vlieguren per jaar om zijn vliegbrevet te mogen behouden. Eerder vloog hij als gastvlieger bij Martinair. In 2017 werd bekend dat Willem-Alexander zich ging omscholen tot piloot op een Boeing 737.

In 1986 reed hij onder de schuilnaam W.A. Van Buren de Elfstedentocht uit. Zijn kleding, een Playboy-broek en een Malboro-jack, veroorzaakte in de media enige opschudding, omdat hij met de opzichtige logo’s in feite reclame maakte. In 1992 liep hij met onder meer oud-wielrenner Gerrie Knetermann de marathon van New York uit.

IOC

In 1998 werd Willem-Alexander lid van het Internationaal Olympisch Comite (IOC). Met de kroonprins was bij zijn aanstelling door het kabinet afgesproken dat hij zich binnen het IOC niet met politiek zou bezighouden en zich daarom zou onthouden van stemmingen die politiek gevoelig lagen. Tevens werd vastgelegd dat hij zijn IOC-functie zou neerleggen op het moment dat hij koning werd.

Aanvankelijk was de Nederlandse politiek niet onverdeeld enthousiast over zijn lidmaatschap bij een door corruptie en schandalen geplaagde organisatie. Binnen het IOC heeft hij zich vooral ingezet voor het stimuleren van sport in Afrika. Willem-Alexander was een warm pleitbezorger voor het houden van de Olympische Zomerspelen in Nederland.

Vlak voordat hij koning werd, legde hij zijn taken als IOC-lid neer. Statutair betekende dit dat zijn ontslag bij de sessie van 6 tot en met 8 september 2013 in Buenos Aires goedgekeurd moest worden. Het ging vervolgens eind 2013 in. Willem-Alexander werd op 8 september in Buenos Aires tijdens de 125ste IOC-sessie benoemd tot erelid en ontving uit handen van IOC-voorzitter Jacques Rogge de Olympische Orde in goud.

Beetje dom

Vlak na de bekendmaking van de verloving zei Máxima dat haar kersverse verloofde “een beetje dom” geweest was, toen hij op 7 maart van dat jaar tijdens een persontmoeting in New York verwees naar een ingezonden brief in de Argentijnse krant La Nación. Kort daarvoor was de publicatie van een boek over Videla aangekondigd. De schrijvers hadden in de Nederlandse krant NRC Handelsblad aangegeven dat volgens hen de vader van Máxima een coördinerende rol had gespeeld bij het voorbereiden van de staatsgreep die het dictatoriale regime van Videla aan de macht zou brengen.Het boek was gebaseerd op interviews.

Willem-Alexander gaf aan dat de interviews nooit hadden plaatsgevonden en verwees naar de brief waarin dat zou staan. Hij suggereerde dat het schrijven afkomstig was uit een betrouwbare bron, hoewel hij tegelijkertijd aangaf niet te weten wie de brief geschreven had. Kort daarna bevestigde hij tegenover de tv-camera’s van de NOS dat hij achter zijn woorden stond.

Het schrijven bleek afkomstig van Videla, waardoor in Nederland de betrouwbaarheid in twijfel getrokken werd. Ook bleek Videla niet te ontkennen dat de vraaggesprekken hadden plaatsgevonden. Hij betwistte slechts de juiste weergave van zijn uitspraken. Dat Videla de brief geschreven had, was duidelijk: zijn naam stond eronder.

Jorge Rafael Videla was van 1976 tot en met 1981 president van Argentinië. Hij kwam aan de macht door als luitenant-generaal en hoofd van de militaire junta met geweld een eind te maken aan de regering van Isabel Perón. Videla werd in maart 1981 opgevolgd door Roberto Viola.

Tijdens een interview op de dag van de bekendmaking van zijn verloving met opnieuw de Nederlandse pers, erkende Willem-Alexander dat zijn doorverwijzing ‘stom’ was geweest. Hij wachtte vervolgens op een reactie van zijn verloofde die naast hem zat. Máxima reageerde tot tweemaal toe met de opmerking: ‘Je was een beetje dom’. Haar woorden leidden tot hilariteit.

Minister-president Wim Kok had op de dag van de uitspraak in New York Willem-Alexander terechtgewezen voor de tv-camera’s van de NOS. Volgens Kok had de prins beter niet naar de brief kunnen verwijzen. Staatsrechtelijk gezien was de terechtwijzing een bijzonderheid in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, aangezien de leden van het Koninlijk Huis onschendbaar zijn. Waarom eigenlijk?

Verloving

Koningin Beatrix maakte op 30 maart 2001 tijdens een rechtstreekse televisie-uitzending de verloving bekend van de kroonprins met de Argentijnse Maxima Zorreguiete. Haar vader, Jorge Zorreguieta, bleek ten tijde van de militaire dictatuur (1976-1983) onder generaal Jorge Videla staatssecretaris te zijn geweest van Landbouw en Veeteelt. Minister-President Wim Kok schakelde minister van Staat Max van der Stoel in om haar vader te overtuigen de huwelijksvoltrekking niet bij te wonen, hetgeen hem lukte. Nadat Kok beloofde dat de aanwezigheid van Zorreguieta senior ook in de toekomst geen vanzelfsprekende zaak zou zijn, werd de toestemmingswet door het parlement aangenomen.

Huwelijk

Het huwelijk van Willem-Alexander met Máxima werd op 2 februari 2002 in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage voltrokken door burgemeester Job Cohen van Amsterdam.

De kerkelijke inzegening gebeurde in de Nieuwe Kerk door dominee Carel ter Linden.

Tijdens de traditionele rijtoer door de stad werd door republikeinen en sympathisanten van de Dwaze Moeders gedemonstreerd op het Koningsplein. Ook werd een plastic zakje met witte latexverf tegen de Gouden Koets gegooid. Er werden enkele arrestaties verricht, maar grote ongeregeldheden bleven uit. Zouden die Dwaze Moeders toch een motief hebben gehad?

Kinderen

Willem-Alexander en Máxima hebben drie kinderen:

Catharina- Amalia der Nederlanden (geboren in 2003)

Alexia der Nederlanden (geboren in 2005)

Ariane der Nederlanden (geboren in 2007)

Let op de vloer!

Zwart en witte blokken, zorgen voor beweging. De betekenis van deze vloer is dan ook water of de wereld. In de Bijbel zijn dit typologisch gezien synoniemen. De Enige die over de wateren loopt, is Jezus namelijk. Dat is de uitbeelding van Zijn Koningschap over de volkeren. Maar in de vrijmetselarij is het niet Jezus die over de wateren / wereld loopt, maar de vrijmetselaars zelf.

Bilderberg

Vele namen aan dat Willem-Alexander in 2013 voor het eerst deelnam aan deze meetings. Maar zoals wij straks zullen laten zien, heeft Alexander al in 2001 samen met zijn moeder Beatrix, voor het eerst deelgenomen aan de Bilderbergconferentie. Toen nog prins Alexander. Gelukkig hij was niet alleen zoals je straks kunt zien.

Hoe dan ook in 2008 nam Beatrix haar zoon bij de hand, om hem te laten zien wat opa Bernhard sr. en zijzelf in de hele Bilderberg periode hebben opgebouwd. Wel is het overduidelijk dat de aanwezigheid van een oranje en dan met name Beatrix niet zo maar een gezellig onderonsje is. Nee, er worden keiharde eerder gemaakte zakelijke afspraken nog eens doorgekauwd en de basis gelegd voor nieuwe richtlijnen en dat vergt veel massage en fluisterwerk.

Ofschoon de Bilderberg organisatie heeft aangekondigd een perscentrum gereed te hebben , waar de officiële en alternatieve pers met hun vragen terecht kunnen, een soort charme offensief, daar wat intern besproken wordt conform de jarenlange traditiegeheim zal blijven, is men kennelijk toch  bevreesd voor de aangekondigde protestdemonstratie en de steeds groter wordende groep alternatieve journalisten, die zich terecht afvragen vanwaar al die geheimzinnigheid, als het gewoon zou gaan om een samenzijn van leiders van politiek en financiële ( zaken) wereld, waarvan u overigens weer de kosten betaald!

Maar de waarheid en details zullen wij zeker niet in de Main Stream Media lezen, daarvoor zijn de ‘zaken’ van de deelnemers en zijzelf te duister.

Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta (Buenos Aires, Argentinie,17 mei 1971) is de echtgenote van koning Willem-Alexander der Nederlanden. Máxima draagt sinds haar huwelijk bij Koninklijk Besluit de naam: Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau en mevrouw van Amsberg. Sinds het koningschap van Willem-Alexander wordt zij aangeduid als ‘koningin Máxima der Nederlanden’, hetgeen in dit geval een zogenoemde hoffelijkheidstitel is. Máxima is rooms-katholiek, van Argentijnse afkomst en ze bezit de Argentijnse en de Nederlandse nationaliteit.

Zij heeft twee broers: Martín en Juan. Haar jongere zus Inés overleed in 2018. Daarnaast heeft Máxima drie halfzusters uit een eerder huwelijk van haar vader: Dolores, María en Ángeles. Zij groeide op in een bescheiden appartement in de straat Uriburu, in de wijk Barrio Norte in Buenos Aires. De familie bracht de zomervakanties door in Mar del Plata. Tijdens de wintersportvakanties verbleef het gezin in een eigen vakantiehuisje in Bariloche, een Argentijns vakantieoord. Van haar ouders mocht ze als kind, net als Alexander geen televisie kijken. Wat is dat toch? Waren zij mogelijk al bekend met de subliminale invloeden?

Na haar studie economie ging zij in New York wonen. Van juli 1996 tot maart 1998 was zij vicepresident Latijns-Amerikaanse Institutionele Verkoop bij de bank HSBC James Capel Inc. Aansluitend was zij tot 1999 bij de bank Dresdner Kleinowort Benson vicepresident afdeling Opkomende Markten. Daarna vervulde zij tot augustus 2000 de functie van vicepresident Institutionele Verkoop bij de Deutsche Bank.

In april 1999 ontmoette zij kroonprins Willem-Alexander in de Spaanse stad Sevilla. Met hem bracht zij in augustus dat jaar een vijfdaagse vakantie door in Bariloche. Daar stelde zij hem voor aan haar ouders. In de Nederlandse pers verschenen daarna de eerste speculaties over een liefdesrelatie. Ruim een jaar later verhuisde Máxima naar Brussel, waar zij tot april 2001 bij het EU-kantoor van Deutsche Bank heeft gewerkt.

Al snel wisten de Nederlandse media te melden, dat tijdens de militaire junta in Argentinië Máxima’s vader staatssecretaris (en minister) van Landbouw (en Veeteelt) was geweest onder president Jorge Videla (1976-1981). De juntaperiode (april 1976 – maart 1983) staat bekend als de Vuile Oorlog, waarbij tegenstanders in gevangenissen geïnterneerd en vaak gemarteld werden. Naar schatting 9.000 tot 30.000 mensen zijn voorgoed. Deze zijn op vliegtuig gezet en boven de oceaan gedropt. En daar wist haar vader niets van!

Ines

De naam van zus Ines zorreguieta is gevallen. Daar is ook nog wat bijzonders over te vermelden. Uiteraard dat zij is overleden. Maar zelfmoord plegen in de week dat Q suicide weekend’ aankondigt, dat is bijzonder. En het feit dat zij precies op 33 jarige leeftijd is overleden geeft te denken. In de Masonic wereld is dit een erg belangrijk nummer. Staat voor de hoogste graad in de vrijmetselarij en nog veel meer. Dit is een goede motivatie om dat zelf te gaan onderzoeken! Dan ook nog vermelden dat Beatrix 33 jaar op de troon heeft gezeten en zo zijn er een tal van voorbeelden. Als je nu denkt dat wij suggereren dat Ines een mogelijke vreemde dood heeft ondergaan, ja dat klopt. En weer door.

Prinses of Koningin

De Oranjes passen de wet te pas en te onpas aan. Dit is weer zo’n voorbeeld. Maxima wordt aangeduid als de koningin. Dit is wettelijk onjuist en rijst ook weer de vraag in hoeverre de Oranjes de macht hebben over de Regering. Het is ook verwarrend voor het buitenland. Deze neemt aan dat het Koningsschap der Nederlanden een duo baan is. Het is zelfs verwarrend voor Maxima, getuige haar uitspraak op de Nederlandse televiesie: ‘ Ik ben vereerd om mijn schoonmoeder te mogen opvolgen’.

Allereerst is er een recent, Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis, waarin art. 8.2a ondubbelzinnig meldt dat de echtgenote van de koning ‘Prinses der Nederlanden zal worden genoemd. Die wet is er niet voor niets. Wij hebben in Nederland een éénhoofdig staatshoofd uit het huis van Oranje-Nassau. Het geslacht dat vanaf Stadhouder Willem van Oranje tot aan koning Willem-Alexander de soevereiniteit van de Nederlandse natie symboliseert.

Willem Alexander is de directe erfopvolger van de Nederlandse graven, stadhouders en koningen en verpersoonlijkt daarmee onze gemeenschappelijke geschiedenis. Tenminste, dat is wat wij hebben geleerd. Hij en niet zijn Argentijnse echtgenote is vanaf zijn geboorte voorbestemd voor die rol. Het feit dat de echtgenote ‘geen dochter is van het Nederlandse volk’ maakt de titel eigenlijk nog ongepaster.

De informele aanduiding ‘koningin’ is daarbij niet alleen overbodig. Het is een schending van de wet, werkt verwarrend, ondermijnt het gezag van het staatshoofd en doet wezenlijke schade aan de toch al wankele legitimatie van de monarchie.

Achterneven

Willem-Alexander en Maxima hebben zelfde stamvader. Dat verbaast ons niets. Het is al gebleken in de vorige delen, dat inteelt in deze familie niet ongewoon is. En als je ook verder kijkt in de Europese koninklijke families, zie je dat inteelt eigenlijk gewoon is voor hen.

Journalist Stan de Jong schreef in 2002 in zijn artikel ‘Het Gearrangeerde Huwelijk’ over Maxima en Willem-Alexander:

Volgens genealogen stammen zowel Máxima als Willem-Alexan­der (via zijn grootvader Bernhard) af van de Duitse aristocratische familie Halbach. Voorvader Pablo Halbach is waarschijnlijk de opa van Máxima’s grootmoeder Máxima Blanca Bonorino Gonzalez. De familie Halbach strandt begin negentiende eeuw in Zuid-Amerika via Franz Halbach, de Pruisische gezant te Argentinië (1801-1830)

De stamboom van de Argentijns-Baskische familie Zorreguieta is verstrengeld met die van ons koningshuis. Maxima Zorreguieta. Koning Willem-Alexander, heeft in de Duitse landheer Pieter Halbach (1634-1686) uit het plaatsje Kradenholl een voorouder gemeen met haar man.

Uit het huwelijk van Pieter Halbach met Isabel von Clemenshammer kwamen vier kinderen voort. Een van hen, Gaspar Halbach (1673-1723), is een rechtstreekse voorvader van prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld, wiens overgrootmoeder Matilde Halbach (1823-1848) was.

De nakomelingen van Gaspars jongere broer Pieter (1668-1753) kwamen in Argentinië terecht via diens achterkleinzoon Frans Halbach (1801-1870), die als gezant van Pruisen in Buenos Aires diende aan het hof van de Spaanse onderkoning en zich daar naast het diplomatieke werk toelegde op de handel in ijzerwaren.

In Argentinië raakte het oude Halbach-geslacht vermengd met de van oorsprong Spaanse adellijke familie Bonorino Gonzalez Islas y Ladron de Guevara. De Bonorino’s speelden een sleutelrol bij Argeniniës onafhankelijkheidsstrijd en vervulden na 1825 talrijke functies in het landsbestuur van de jonge republiek.

Kleinzoon Pablo Halbach van de Pruisische diplomaat Frans vond in Robustiana Marta Bonorino etc. zijn ware. Een generatie later verschijnen de Zorreguieta’s op het toneel.

De eerste Zorreguieta arriveerde in 1777 in Argentinië. Het geslacht hoorde tot de lagere adelen van het Baskenland, waar de Zorreguieta’s tot op heden naast een prominente naam ook een ruimbemeten landgoed en buiten bezitten.

Maxima Zorreguieta is zo vernoemd naar haar overgrootmoeder Maxima Bonorino, die op haar beurt het kleinkind was van Pablo Halbach en Robustiana Marta Bonorino.

Conclusie:

Prins Bernhard en Jorge Zorreguieta waren dus achterneven.

En Maxima en Willem-Alexander zijn ook achterneef en achternicht van elkaar.

VN

Eigen agenda en carrière

Net als prins Bernhard indertijd bleek ook prinses Máxima de ambitie te koesteren een eigen carrière op te bouwen. Een invulling van hun leven als bijzettafel van de monarchie was noch aan Bernhard noch aan Máxima besteed. Ook na de bestijging van de troon door hun partners lieten ze hun ambities niet varen en ze kregen bij het realiseren daarvan van het kabinet alle ruimte.

Prins Bernhard werd bijvoorbeeld inspecteur-generaal van de Nederlandse strijdkrachten en trok met succes de wereld over als bevorderaar van Nederlandse handelsbelangen. Daarnaast spande hij zich via het Wereld Natuur Fonds in voor wildbeheer. Intussen nam hij het met de huwelijkstrouw niet al te nauw. Hij overspeelde zijn hand, werd van corruptie beschuldigd en tijdens de Lockheed-affaire door de verantwoordelijke ministers teruggefloten.

Politiek gevoelig

Prinses Máxima, economisch geschoold en eerder werkzaam bij een bank, begaf zich op het carrièrepad van de microfinanciering en werd in 2009 benoemd tot ‘Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling’. Terwijl Willem-Alexander zijn functies in het internationale ‘watermanagement’ en zijn lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité als te politiek gevoelig moest neerleggen toen hij koning werd, mocht Máxima ook als koningin met haar hoge VN-functie doorgaan.

Meteen na de aankondiging van het aftreden van Beatrix werd dat in een persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst wereldkundig gemaakt. Daarmee werden risico’s genomen.

Als partner van een staatshoofd dat strikt onpartijdig dient te zijn, kom je met je formeel daarvan los staande functie en carrière al snel in politiek vaarwater. Temeer nog omdat iedereen begrijpt dat je het succes van zo’n loopbaan, hoe je het ook wendt of keert, voor een belangrijk deel te danken hebt aan je koninklijke partner.

Persoonsverheerlijking

Dat werkt, zo leert de uitoefening van haar VN-ambt door koningin Máxima, naar twee kanten. Zij zou die baan waarschijnlijk niet gekregen hebben als ze niet was getrouwd met de koning van Nederland. Tegelijk kan ze juist als ‘koningin’ die baan met meer succes vervullen omdat er voor haar daardoor nu eenmaal meer deuren open gaan dan voor een ‘gewone’ VN-functionaris.

Máxima krijgt als koningin gemakkelijk toegang tot staatshoofden en regeringsleiders. Daarvan kan zij gebruikmaken om haar VN-zaak te bepleiten. Dat op zich al heeft een politiek tintje.

Uit het jaarverslag over 2013 over de activiteiten van Máxima blijkt de VN zich van dit effect terdege bewust te zijn. Dat verslag wemelt van de uitvergrote foto’s en citaten van ‘Her Majesty Queen Máxima of the Netherlands’. Het grenst aan persoonsverheerlijking. Die doet wat met mensen.

Antartica

Dit oude bericht uit 2009 viel op, omdat er de organisatie NWO werd aan gelinkt. In dit geval staat NWO voor: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Prins Willem-Alexander en prinses Máxima brengen op uitnodiging van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van 6 tot en met 9 februari een bezoek aan Antarctica.

Voorafgaand aan het bezoek aan Antartica bezoekt het paar het Torres del Paine National Park in het zuiden van Chili. De Prins en prinses worden tijdens deze reis begeleid door dr. Plasterk, minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en prof.dr. J. Engelen, voorzitter van het algemeen bestuur van NWO.

Het bezoek van de Prins en Prinses vindt plaats in het kader van het International Polar Year (IPY). Het pooljaar stimuleert internationaal gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek en culturele projecten. Kennisoverdracht en een breed publiek bewust maken van het belang van de poolgebieden voor de samenleving is een van de aandachtsgebieden tijdens het IPY

Antartica is in trek onder de royals. In het kader van International Polar Year bevindt Prins Albert II van Monaco zich momenteel voor een maand op de Zuidpool. Hij bezoekt hier tal van wetenschappelijke centra en zal met eigen ogen de impact van de opwarming van de aarde bekijken.

Omdat wij ook een andere kant van Antartica hebben leren kennen, is onze nieuwsgierigheid gewekt. Toch maar even kijken op de site NWO. Gezien de voorgeschiedenis, de vorige delen over Oranje, zoeken wij toch naar een verband. Is er een link tussen deze organisatie en de bekende namen? Wij vinden een link. Ir. R.J. (Roelof) de Wijkerslooth de Weerdesteyn zit in Raad van Toezicht en zijn nevenfunctie is: Kamerheer van Alexander.

Ir. R.J. (Roelof) de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Laatste betrekking was voorzitter van het CvB van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nevenfuncties:

Kamerheer van Zijne MajesteitKoning Willem Alexander voor de Provincie Gelderland(onbezoldigd)

Verder als wij op hun YouTube kanaal kijken, zien wij zoal drie symbolen wat de Nieuwe Wereld Orde uitdraagt: het alziend oog, de regenboog kleuren en het logo met de streep van Saturnus. Het geeft te denken.

Begroting 2018

Als laatste willen wij jullie nog opmerkzaam maken op de koninklijke begroting van 2018. Als het klopt wat wij zeggen, dat het Huis van Oranje fake is, dan geven wij verdomd veel geld aan hun uit. Jullie belastingcenten. Misschien iets om over na te denken.

Hiermee besluiten wij deel IV van Oranje van Nassau. Het ligt in de bedoeling om jullie een andere kijk op de familie te geven die ook bestaat. Zoals een paar keer aangegeven in dit deel, doe zelf onderzoek! Geloof niet alles wat je leest of hoort. Onderzoek!

Bron: Ab Gietelink, RVD, Wikikids, geennieuws.com, royalty-online, Telegraaf, Wikipedia, en de NOS.

Oranje van Nassau deel III

Dit is een site van Q-NL opgericht in het kader van GreatAwakeningWorldwide. Onze leidsman is Qanon. Deze stelt ons kritische vragen en komt met informatie die voor die tijd niet voorhanden was (expres). Dat is ook de reden dat wij in vele onderwerpen zullen duiken en veel informatie met jullie willen delen. De bedoeling is, om zelf de aangereikte informatie af te wegen en voor jezelf een beslissing te nemen: wil ik meer weten, wat is er eigenlijk aan de hand, klopt het wat de media ons vertellen en wat heeft het een met het ander te maken? Op dit kanaal dat je hebt aangeklikt, proberen wij uit te leggen d.m.v. foto’s met begeleidende tekst, of jullie diepe bewondering voor het Huis van Oranje, indien aanwezig, het wel waard is. Oordeel zelf.

Zo dit is alweer het derde deel. Dit deel zal voornamelijk over prinses Beatrix gaan, voormalig Koningin der Nederlanden. Er zijn heel veel mensen die met haar weglopen. Zij is zo meevoelend, heeft verstand van zaken, zij kan zo goed advies geven en eigenlijk is zij zo gewoon gebleven. Net als haar moeder. Dat zijn zo de geluiden die je opvangt als je informatie over haar opzoekt. Wij kunnen bij deze vertellen, dat net als haar moeder en haar vader, er ook een andere kant aan deze meevoelende prinses Beatrix zit.

Prinses Beatrix

In 1937, als onze koninklijke familie uit slechts drie personen bestaat: Koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernhard, kan Juliana zelf de aanstaande geboorte van haar eerste’ kind bekend maken: “Nooit had iets mij kunnen weerhouden alle delen van het programma mee te maken, waren het niet op zich verheugende gezondheidsredenen geweest, die u zeker wilt verstaan en billijken” Aldus prinses Juliana die het volk inlicht over haar zwangerschap.

Op 26 oktober tekent Koningin Wilhelmina een Koninklijk Besluit waarin staat dat de kinderen van Juliana en Bernhard in plaats van de geslachtsnaam van hun vader (van Lippe-Biesterfeld) de naam van hun moeder (Oranje-Nassau) zullen dragen. Juliana verschijnt vanaf die maand niet meer in het openbaar.

In de ingerichte kinderkamer op Paleis Soestdijk nodigt de prinses zelfs een ‘wichelroedeloopster’ uit om de kamer te onderzoeken op stralingen.

Op maandag 31 januari 1938, ’s morgens om 9.47 uur, wordt prinses Beatrix Wilhelmina Armgard op paleis Soestdijk geboren. Vanaf dat moment zal het leven van het prinsesje voor een goed deel worden bepaald door tradities, protocollen, verplichtingen en volle agenda’s. Altijd met het oog van de camera in de buurt

Er zijn in Beatrix’ jonge leven en tijdens de 33 jaar koningschap een aantal affaires geweest – Greet Hofmans, Lockheed, onwettige kinderen van haar vader, nichtje Margarita, schoon- dochter Mabel, Jorge Zorreguieta – dat echter nooit het gevolg van haar eigen handelen of optreden is. Fouten maken past immers niet bij haar hang naar perfectionisme. Wij zullen verschillende uitstapjes maken en dieper op de onderwerpen ingaan. Zeker ook de tijd die zij heeft besteed aan `Bilderberg’. Ook de vermeende beschuldigen van pedo satanische praktijken die zij en haar familie bezigen.

De Tweede Wereld Oorlog breekt uit. Koningin Juliana vlucht met haar beide kinderen naar Canada. Prinses Beatrix start daar met kleuteropleiding.

In 1946, als de familie vanuit Canada weer naar Soestdijk komt, begint voor Beatrix ‘het echte leven’. Ze gaat naar school bij de ‘Werkplaats Kindergemeenschap’ in Bilthoven. De Werkplaats is een algemeen-bijzondere school, waar onderwijs wordt gegeven volgens de pedagogische opvattingen van Kees Boeke. Prinses Margriet verwoordt later heel goed hoe het er in de Werkplaats toe ging: Zo’n school waar alles anders en nieuw moest en waar we dus absoluut niets leerden. Want het moest allemaal heel creatief zijn en vooral geen discipline en allemaal van dat soort dingen. Ik was eigenlijk heel erg blij dat ik van die school af mocht. Het was er zo ‘gewild idealis- tisch’. Wij moesten op paardendekens liggen na de lunch en dan naar Bach luisteren. 😳Het heeft jaren geduurd voor ik van Bach hield.

Kees Boeke

is een hele aparte man met hele aparte ideeen. Aparte naam ook voor een school. Indien geintresseerd, volgt hier een link. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-vaak-leek-het-alsof-betty-en-kees-gek-waren-geworden-~b44d0e60/

Een apart logo.

Churchil

In mei 1946 bezoekt de Britse staatsman Winston Churchill paleis Soestdijk en, met een grote sigaar in zijn mond, onderhoudt hij zich met de prinsesjes Beatrix en Irene.

Lyceum

Voor Beatrix’ middelbare schoolopleiding wordt een aparte afdeling van het Baarnsch Lyceum opgericht: ‘ het Incrementum’. Toch voor de volledigheid de naam opgezocht of het nog een bijzondere betekenis heeft. Het lijkt er niet op. Incrementum betekent: aanwas, nieuwe groei’. In hetzelfde jaar waarin Beatrix het gymnasiumdiploma haalt, wordt ze geïnstalleerd als lid van de Raad van State.

Net als later haar oudste zoon, prins Willem-Alexander, gaat Beatrix in Leiden studeren. Leiden die de sleutelstad wordt genoemd. Hoe dan ook, Beatrix gaat daar rechten, sociologie en geschiedenis studeren. Ook zij betrekt een huis op het Rapenburg. Toch een bekende uitgaansbuurt netjes gezegd. In 1961 slaagt ze voor het doctoraal examen. De voorbereidingen voor het koningschap worden nu serieus ter hand genomen en de jaren zestig zijn een periode van veel representatieve verplichtingen.

In 1956 wordt Beatrix ‘de vermoedelijke erfgename van de kroon’ en na een intensieve voorbereiding, samen met haar echtgenoot prins Claus (von Amsberg) en inmiddels moeder van drie zonen, volgt ze in 1980 haar moeder op als koningin.

Geen woning geen kroning

Dat was de meest gehoorde kreet die over de Dam schalde, tijdens de kroning van Beatrix. De Amsterdamse kraakbeweging greep de inhuldiging van koningin Beatrix, op 30 april 1980, aan om actie te voeren voor een betere huisvestingspolitiek. Het motto was ‘Geen woning, geen kroning’. Op de dag werden overal in Amsterdam woningen gekraakt.

De protesten gingen verder dan het kraken van huizen. Een groep mensen besloot onafhankelijk van de krakers actie voeren. Zij noemden zich ‘autonomen’. De autonomen wilden door demonstraties ook hun afkeer van de monarchie en van de kloof tussen rijk en arm duidelijk maken.

Iedereen die zijn onvrede wilde uiten kwam op 30 april 1980 naar Amsterdam.

Tijdens de inhuldigingsplechtigheid in de Nieuwe Kerk klonk buiten op de Dam een fluitconcert. Vervolgens braken er rellen uit tussen jongeren die stenen en rookbommen gooiden en de Mobiele Eenheid.

De verhouding tussen Amsterdam en het koningshuis was al langer problematisch. Ook tijdens het huwelijk van Beatrix met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg, op 10 maart 1966, waren er rellen in de stad. Demonstranten slaagden er toen in een rookbom te gooien naar de huwelijksstoet.

Maar ondanks de rellen en de protesten, ging de kroning gewoon door. Weer een bevestiging dat er naar de stem van het volk niet geluisterd wordt. Opvallend was de manier hoe de eed werd gezworen. Op dezelfde manier die Moloch hanteert.

Greet Hofmans

Margaretha Hofmans was een Nederlandse alternatieve genezeres en handoplegster. Zij was negen jaar lang een vriendin en adviseur van koningin Juliana der Nederlanden en verbleef daarbij vaak op Paleis Soestdijk. Haar aanwezigheid aan het hof leidde tot een crisis in het koningshuis die bekendstaat als de “Greet Hofmans-affaire”.

Greet Hofmans werd op initiatief van prins-gemaal Bernard van Lippe-Biesterfeld door koningin Juliana in 1948 ingeschakeld om de ongeneeslijke oogziekte van prinses Marijke (de latere prinses Cristina) te behandelen. Deze ziekte was ontstaan doordat haar moeder besmet was met rode hond tijdens de zwangerschap.

Bernard was later niet blij met zijn keuze. Hij deed er alles aan om Greet Hofmans uit de buurt van Juliana te houden. Die op haar beurt, erg gesteld was geraakt op Hofmans.

Op 13 juni 1956 verscheen in het Duitse tijdschrift Der Spiegel een artikel met de titel Zwischen Königin und Rasputin. Daarna volgden veel meer publicaties in de buitenlandse pers. Naar hij zelf in een postuum verschenen interview toegaf was prins Bernhard de informant van het weekblad, waarmee hij probeerde te bereiken dat deze publicatie zou leiden tot het stopzetten van alle contacten met Hofmans, die hij al in 1950 uit paleis Soestdijk had laten verwijderen. Ook wenste hij de verwijdering van een aantal hofdignitarissen die sterke banden met haar hadden.

Door de geheimzinnigheid van officiële zijde en de zelfcensuur van de Nederlandse pers is de Greet Hofmans-affaire een eigen leven gaan leiden. Sommigen zijn van mening dat de affaire in feite een maskering was van een dreigende echtscheiding van het koninklijk paar. Door de publicatie (november 2008) van Fasseur (Juliana & Bernhard, Verhaal van een huwelijk 1936-1956) die het Koninlijk Huisarchief als bron mocht gebruiken van Koningin Beatrix, is gebleken dat het conflict waarschijnlijk escaleerde door het dreigen met echtscheiding door Juliana.

Hoe hoog de affaire opliep, blijkt ook uit het feit dat twee leden van de voormalige Binnenlandse Strijdkrachten, H. Tromp en M.J. Schutte, eind oktober 1956 in een brief aan prinses Wilhelmina een gewelddadige oplossing suggereerden. Hofmans en koningin Juliana’s privésecretaris Walraven vanHeeckeren werden door middel van een anonieme dreigbrief, ondertekend door een “Comité van Actie”, met “liquidatie” bedreigd als zij zich niet vrijwillig uit Juliana’s omgeving zouden terugtrekken. Tevens werden bij Walraven van Heeckeren en anderen naast dreigbrieven ook handgranaten achtergelaten.

Tijdens de Hofmans-affaire deed het verhaal de ronde dat CIA-chef Allen Dulles naar Soestdijk was gereisd om door de prins te worden gewaarschuwd voor het communistische gevaar dat de gebedsgenezers zou vormen. Bernhard geloofde dat laatste, hoewel het een verzinsel was. Hofmans was geen agent van Moskou. Toen ik Bernhard jaren later, halverwege de jaren zestig, na een gesprek over de aanstaande echtgenoot van zijn dochter Beatrix, vroeg naar dat CIA-verhaal, zei hij: „Daar kan ik mij niet over uitlaten.” „U zegt niet dat het niet waar is”, zei ik. „Ach, daar kan ik mij echt niet over uitlaten.

Koningin Beatrix heeft in augustus 2005 de historicus Cees Fasseur toestemming gegeven de archieven omtrent de Hofmans-zaak, die zich in het Koninklijk huisarchief bevinden, te raadplegen en zijn bevindingen op papier te zetten. Tweede KamerlidElla Kalsbeek (PvdA) diende in december 2004 een motie in, waarin gesteld werd dat het Koninklijk Huisarchief een particulier archief is, waarop de Archiefwet van toepassing zou moeten zijn. Zij stelde daarom voor alle stukken die (mede) betrekking hebben op de uitoefening van de functie van het staatshoofd over te brengen naar het Nationaal Archief. De motie werd op 25 januari 2005 aangenomen. Historicus Giebels stapte naar de Raad van State om inzage te krijgen in de stukken, maar dat college oordeelde dat de stukken uit het privéarchief van het Koninklijk Huis niet openbaar gemaakt hoeven te worden. En daarmee was de kou uit de lucht en de Monarchie weer eens beschermd. Dat Beatrix wekelijks de Premier om het matje riep, heeft hier natuurlijk niets mee te maken.

Lockheed

Prins Bernard nam steekpenningen aan van deze Amerikaans vliegtuigfabrikant. In ruil voor advies ontving Bernard 1,1 miljoen dollars van Lockheed. In 1974 verlangde Bernhard van Lockheed opnieuw een grote som geld, deze keer als Nederland over zou gaan tot de aankoop van de Lockheed P-3 Orion.

Op een gegeven moment besloot het Amerikaans Senaat, het bedrijf Lockheed te onderzoeken. Dit onderzoek was gericht op smeergelden. Daarbij werd in het onderzoek de naam van Bernard genoemd. Nederlands kabinet was in verlegenheid gebracht, daar zij net in het proces zaten om een aantal vliegtuigen te vervangen. Hoe dan ook, er werd weer eens een commissie in gesteld om dit te onderzoeken. Zogenaamde commissie van drie.

Het werd pijnlijk duidelijk dat Bernard in echte problemen zat en dat dit gestaafd kon worden met bewijzen. Alleen Bernard zei dat hij zich niet veel kon herinneren van de gesprekken met tussenpersonen en zei dat die tegoedertrouw had gehandeld. En toch bleef een strafrechtelijke vervolging boven zijn hoofd hangen. Ook omdat het kabinet Den Uyl erg verdeeld was en kon alle kanten opgaan.

En toen greep Huis van Oranje van Nassau keihard in. Het land begon te twijfelen aan de Monarchie en dat konden zij niet hebben. Dus Juliana hoogspersoonlijk vertelde de Premier van Nederland: Luister mijn man wordt niet strafrechtelijk vervolgd anders treed ik af en mijn dochter Beatrix zal dan niet mij opvolgen. Boom!

Den Uyl gaf in de Tweede Kamer als reden aan voor het niet strafrechtelijk vervolgen van Bernhard dat een deel van zijn vergrijpen inmiddels verjaard was, strafrechtelijk onderzoek “zeer geruime tijd” zou duren en een uiteindelijke strafrechtelijke vervolging “zeer onzeker” zou zijn, evenals dat de prins door de conclusies die de regering aan het rapport verbonden heeft “al ingrijpende gevolgen van zijn gedragingen zal ondervinden”. Ten slotte werd door Den Uyl aangegeven dat een strafrechtelijk onderzoek en vooral strafrechtelijke vervolging van Bernhard “ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de positie van het staatshoofd”. Die consequentie zou dan moeten worden aanvaard, zo stelde Den Uyl. Omdat het kabinet daarvoor geen verantwoordelijkheid wilde nemen werd besloten af te zien van justitiële maatregelen.

Bernhard moest als gevolg van de affaire zijn functies in het bedrijfsleven en bij de krijgsmacht neerleggen en werd geadviseerd in het openbaar niet meer in militair uniform te verschijnen. Hij werd niet ontslagen alsinspecteur-generaal der krijgsmacht, maar kreeg op verzoek van Juliana de gelegenheid deze functie zelf neer te leggen. Andere functies bij de krijgsmacht die hij opgaf waren onder meer de lidmaatschappen van de Algemene Verdedigingsraad en die van de Defensieraad. Aan zijn jarenlange bemoeienissen met de Bilderbergconferenties kwam abrupt een einde. Zijn voorzitterschap legde hij per direct neer.

Prinses Beatrix leerde al op vroege leeftijd hoe het echt er aan toe gaat in de grote wereld. En leerde passant hoe je met strafbare feiten weg kan komen door te dreigen. Zij heeft het haar vader nooit kwalijk genomen. Ook niet zijn talrijke avondtuurtjes met vrouwelijk schoon. Zolang het maar niet met zijn eigen vrouw was. Nog even een salliant detail. Het bleek dat Bernard in die tijd ook nog eens 750.000 dollar had opgestreken van een andere vliegtuigfabrikant. Dat was Northrop.

Bilderberg

Het was al snel duidelijk dat Beatrix in de voetsporen van haar vader zou stappen. Zij heeft een gedegen opleiding gehad en heeft de kneepjes van het vak zich volledig eigen gemaakt. Het is tenslotte wel een vak als je op professionele wijze een heel land voor de gek kan houden. Natuurlijk nog beter als je dit wereldwijd kan doen. Daar komt Bilderberg van pas.

Beatrix heeft vanaf 1977 in ieder geval tot en met 2016 geen ontmoeting gemist. Net als haar vader was zij jarenlang ook de voorzitter van deze conferenties. Zij kon haar eigen agenda makkelijk doordrukken. En omdat Bilderberg ook een onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde is, kan je niet ontkennen dat zij daar tot haar koninklijke oksels in zit.

De naam Alexander duikt al in 2001 op. Hoeveel keer hij aanwezig is niet goed te achterhalen. De naam komt onregelmatig voor. Verder alle grote politieke kopstukken zijn wel een paar keer geweest. De naam Rutte voor het eerst in 2012. En verder de gebruikelijke namen. Zie deel II

Wel opvallend is te constateren dat de naam Rothschild geen enkele keer voorkomt. Ook opvallend is dat juist wel de naam van de jonge Nederlander Boyan Slat CEO van Clean up op de meeting van 2016 verschijnt.

Prinses Irene en Carlos Hugo

Dit was weer zo’n brandje dat Koningin Beatrix moest blussen en dat deed zij op haar daadkrachtige bilderberg manier.

Eerst even de geschiedenis in. Prinses Irene en zus van Beatrix was wilden trouwen met Carlos Hugo de Bourbon Parme. Deze was een Fransman en genaturaliseerd tot Spanjaard. Beide hadden Franco – toen dictator van Spanje – erg hoog zitten en verdedigde zijn beleid.

Toen ook Irene met Carlos aankwam, en zich tot het rooms-katholicisme had bekeerd, schoot Nederland in de vlekken. Met name het Kabinet. Het werd een grote rel, maar met als resultaat dat Irene afstand deed als troonopvolgster van de Kroon. Daarmee gaf ze ook het lid zijn van het Koninklijk Huis op. Zij bleef natuurlijk wel lid van de familie. Toen zij trouwden waren haar ouders en geen van haar zussen aanwezig.

Haar kinderen zouden dus nooit de titel van prins of prinses kunnen krijgen. Tenzij, de deugdelijkheid van de titel van haar vader naar Nederlandse inzichten kon worden bevestigd. Die inzichten zijn in een Wet op de adeldom van 1994 vastgelegd.

Volgens harnekkige geruchten is bij het totstandkoming van dat kleine wetje een behoorlijk robbertje tussen kabinet en het Koninklijk Huis uitgevochten.

Het Koninklijk Huis had natuurlijk directe belangen bij de uitwerking van de wet. De Koningin als lid van het kabinet heeft natuurlijk grote invloed en zij gebruikte dat ook. Net als eerder koningin Wilhelmina en koningin juliana hebben gedaan. Normaal noemen wij dat belangenverstrengeling.

Hoe dan ook op 15 mei 1996 is een door koningin Beatrix medeondertekend Koninklijk Besluit genomen, waarbij de kinderen van Irene en Carlos de Bourbon de Parme zijn ingelijfd in de Nederlandse adel als prinsen en prinsessen. En ook met het predicaat Koninklijke Hoogheid. Naar het oordeel van prof. Van der Burg klopt dit Koninklijk Besluit van geen kant. Wederom weer door ingrijpen van Beatrix.

Prinses Magarita de Bourbon Parme & Edwin de Roy van Zuydewijn

Zo komen wij dus bij het volgend brandje dat Beatrix moest blussen en dit alles om de Monarchie in stand te houden. De dochter van prinses Irene had haar zinnen gezet op Edwin de Roy van Zuydewijn. Om nog steeds onduidelijke reden, was de familie daarop tegen.

Prins bernard en Beatrix verzette zich hevig. Prins Bernard ging zover dat hij Edwin en zijn familie liet volgen door de Binnenlandse Veilligheidsdienst.

Prinses Magarita en haar man melden regelmatig dat hun net opbouwend leven hevig werd verstoort. Ondanks dat trouwden zij toch. De reactie van de koninklijke familie kon niet uitblijven.

Op zaterdag 22 september 2001. In de dagen voor het huwelijk was de spanning opgelopen door de komst van een groot aantal journalisten. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad waren er, evenals alle roddelbladen. Margarita en Edwin zagen het met weinig vertrouwen tegemoet, mede omdat een maand eerder in Weekend al een negatief artikel over Edwins familie was verschenen, onder de kop ‘De duistere kanten van Margarita’s schoonfamilie – Echtscheidingen en zelfmoord!’

Tot hun spijt liet niet alleen Margarita’s vader, Carlos Hugo, verstek gaan, maar ook veel andere familieleden. Koningin Beatrix had voorrang gegeven aan een jaarlijkse jachtpartij, prins Claus was ernstig ziek, Willem-Alexander en Máxima hadden zich verontschuldigd en Johan Friso had niets laten horen. Constantijn en zijn vrouw Laurentien waren er wel, als enigen uit het gezin van de Koningin.

Van de Van Vollenhovens was alleen Pieter-Christiaan naar Zuid-Frankrijk gekomen. De rest was verhinderd, omdat iedereen op zondag aanwezig moest zijn bij de doop van het dochtertje Anna van Maurits en zijn vrouw Marilène. Margarita vond dat die doop wel ongelukkig was gepland.

Minstens zo pijnlijk was de afwezigheid van prinses Christina en haar kinderen, onder wie Juliana. De dochter van Christina had nog wel uitdrukkelijk beloofd te komen. Met Christina en haar kinderen hadden Margarita en Edwin een goed contact gehad. Ze hadden zelfs bij tante Christina in New York gelogeerd, en ook zij had gezegd dat ze er zou zijn. Niet dus.

Margarita’s moeder (Irene), haar twee broers (Carlos junior en Jaime) en haar zus (Carolina) waren er wel. Van tevoren had Irene al tegen Margarita gezegd: “Ik kom naar je huwelijk, maar ik kom voor jou.” Op de bruiloft zelf liet Irene nog eens subtiel blijken hoe gereserveerd ze tegenover het festijn stond: ze verscheen in hetzelfde pakje als ze bij het huwelijk van Constantijn en Laurentien had gedragen.

Andere signalen waren minder subtiel.

Prinses Margarita de Bourbon de Parme, die jarenlang als een leeuwin vocht voor haar eerste echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn, is voorgoed getemd door de leeuw van Oranje. Dat blijkt uit een getuigenverklaring die zij in oktober 2012 aflegde voor een Amsterdamse rechter-commissaris van het conflict tussen Edwin, de Staat en de Oranjes. De prinses getuigde in een strafzaak tegen haar ex die in gang was gezet door Carlos Junior, haar oudere broer met wie zij een getroubleerde relatie heeft en die destijds sterk gekant was tegen haar huwelijk met De Roy van Zuydewijn.

De’Magarita tapes’

In haar verklaring voor de rechter-commissaris ontkent Margarita alles wat zij ooit zei tijdens een roemrucht twistgesprek met haar tante, koningin Beatrix, in Huis ten Bosch op 19 januari 2002. Margarita nam dat gesprek heimelijk op.

Barend & van Dorp wist de hand te leggen op een transcript van deze zogenoemde ‘Margarita-tape’ en liet in de uitzending van 3 april 2006 uitvoerige citaten nazeggen door twee actrices. Het gesprek was het zesde, en naar later bleek laatste, tussen de prinses en de koningin waarin Margarita vergeefs vroeg aan Beatrix om een einde te maken aan het gewroet tegen Edwin en haar, dat toen al zo’n twee jaar gaande was.

Aan het begin zegt Margarita:

“Ik heb het gevoel dat je niet begrepen hebt wat voor hulp ik gevraagd heb en waarom ik die aan jou heb gevraagd.” Beatrix antwoordt: “Je hebt helemaal geen hulp gevraagd. Je hebt alleen beschuldigd. En vals beschuldigd. Afgezien dat je de namen niet kunt schrijven, en nog zo’n paar dingen. Ik begrijp dus niet helemaal waar je op doelt.” Margarita werpt de koningin voor de voeten dat Edwin en zij stelselmatig worden afgeluisterd, zelfs ten paleize. Onzin, zegt Beatrix: “Je wordt niet afgeluisterd. Bovendien: waarom zouden we je afluisteren? Eerlijk gezegd ben je niet de moeite waard om af te luisteren. En Edwin helemaal niet.”

Margarita waarschuwt Beatrix ook voor haar oudere broer: “Carlos is zo psychisch gestoord dat hij ons vroeger niet alleen in elkaar heeft geslagen, maar hij heeft ons een keer tegen de muur gezet en zo onze keel dichtgeknepen. Hij is niet in orde.

Carlos Junior deed in april 2007 aangifte van strafbare smaad omdat Edwin op het punt zou staan een verhaal te openbaren over incest tussen Margarita en Carlos. Een jaar eerder had Margarita zelf aangifte gedaan tegen haar ex vanwege ‘schending van een ambtsgeheim’. Beide zaken eindigden dit jaar in sepots met code 01, hetgeen zoveel wil zeggen als dat justitie nooit aan vervolging had mogen beginnen. Edwin kreeg in beide zaken zijn advocaatkosten vergoed van in totaal 32.000 euro. Volgens het OM zelf is het nooit eerder voorgekomen dat twee strafzaken tegen één verdachte eindigen in sepots met code 01.

In de incestzaak riep de rechter-commissaris Carlos Junior en Margarita op als getuigen en creëerde daarmee een strafrechtelijk unicum: nooit eerder kwamen twee leden van de koninklijke familie gezamenlijk getuigen in een strafzaak. Margarita bleek nauwelijks te weten waarover het ging. Carlos’ aangifte had zij “nooit gelezen”. “Carlos heeft mij op een gegeven moment gebeld. Ik heb hem toen direct gezegd dat hij zich geen zorgen hoefde te maken en dat ik achter hem zou blijven staan.” Zij beaamde haar eigen aangifte tegen Edwin uit 2006. Maar die was niet haar initiatief geweest. “Ik kan me niet herinneren dat ik voor die aangifte bij de politie ben geweest.” Die was destijds “via justitie” bij haar thuis gekomen. “Ik weet niet wie die contacten bij justitie heeft gelegd.” De rechter-commissaris moest Margarita uitleggen waarom zij voor hem stond. “Ik begrijp nu van u dat wij het over verschillende aangiften hebben.”

Prinses Magarita was gemuilkorfd. Wederom door ingrijpen van Beatrix, is er weer een crisis bedwongen. Herken je het patroon?

Prins Friso & Mabel Smit

Dit is een verhaal eigelijk bestaande uit drie delen: de affaire, de dood van Friso en Pizzagate. Dit omdat alle drie de namen weer terug komen. De derde is uiteraard Beatrix.

Mabelgate

Prins Friso ontmoette het burgermeisje Mabel Wisse Smit in het voorjaar van 2000 op een feestje in Brussel. De kennismaking van Mabel met koningin Beatrix en prins Claus volgde korte tijd later. Op 16 juni 2003 voerden Friso en Mabel in het Torentje hun eerste gesprek met minister-president, Jan Peter Balkenende. Friso en Mabel hielden een belangrijk feit achter voor Balkenende. Toen de pers het vermeende verleden van Mabel oprakelde reageerde de premier furieus.

Het paar wilde zich aan het einde van die maand, op 30 juni 2003, verloven en hun huwelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Staten-Generaal. Hierdoor zou Friso het recht op troonopvolging behouden. Prins Friso was op dat moment de tweede in lijn na Willem-Alexander. Premier Balkenende had twee weken om na te gaan of er in het verleden van Mabel Wisse Smit iets was voorgevallen dat toestemming voor het huwelijk in de weg zou staan.

Hiervoor schakelde hij de inlichtingendienst AIVD in. Niet wetend dat Mabel al voor de AIVD werkte.Tijdens het eerste gesprek op 30 juni 2003 vertelde Mabel uitgebreid over haar werk bij de filantroop George Soros, de oprichter van het Open Society Institute, waarvan zij de directeur van de Europese tak was. Ze heeft ook gesproken over de verwikkelingen in Bosnië, waar zij in 1993 een verhouding kreeg met de Bosnische gezant bij de Verenigde Naties, Mohammed Sacirbey. Balkenende wilde weten of zij op een of andere manier betrokken was geweest bij de etnische zuivering in Srebrenica.

Haar ontmoeting met de Nederlandse crimineel Klaas Bruinsma bleef in het eerste gesprek onbesproken, maar kwam wel in het tweede gesprek ter sprake dat zij een week later – deze keer zonder Friso – met de premier voerde. Zijn naam kwam voor in het onderzoek van de AIVD, waarover Balkenende inmiddels beschikte.

Mabel Wisse Smit vertelde de premier dat ze met Bruinsma had gezeild en ook wel eens met hem had gedineerd, maar hield het belangrijkste feit achter: Mabel had ook menig nachtje op de zeilboot van de drugscrimineel doorgebracht. Friso adviseerde Mabel niet te veel over Bruinsma te vertellen: “Ik heb haar geadviseerd om alleen die dingen te zeggen die de minister-president in zijn functie in de toekomst in de problemen zou kunnen brengen,” vertelde prins Friso later tijdens een televisie-interview met Paul Witteman. “Dacht u toen niet meteen: wat zou mijn moeder ervan denken,” vroeg de interviewer. “Nee,” antwoordde de prins. “Ik wist wel meteen toen Mabel het mij vertelde in 2000 dat ik dat niet direct aan mijn moeder zou vertellen, want die had het meteen aan de minister-president moeten vertellen.”

De verloving van Friso en Mabel kwam op vrijdag 27 juni 2003 ter sprake in een voorbespreking voor het kabinetsberaad. Aanwezig waren: Gerrit Zalm (vice-premier), Thom de Graaf (vice-premier) en de ministers Johan Remkes (Binnenland), Jaap de Hoop Scheffer (Buitenland) en Piet Hein Donner (Justitie). Soros, Sacirbey en Bruinsma passeerden de revue, maar het onderzoek van de AIVD had geen alarmerende zaken aan het licht gebracht en het kabinet besloot om toestemming voor het huwelijk aan de Staten-Generaal te vragen. Aan het einde van de maandagmiddag, 30 juni 2003, kondigde koningin Beatrix de verloving van Friso en Mabel aan in de hal van Huis ten Bosch.

Op 2 oktober 2003 richtte Charlie da Silva – voormalig lijfwacht van Bruinsma – zich in een uitzending van de misdaadverslaggever Peter R. de Vries tot Mabel met de vraag: “Mabel, ken je me nog’?

Premier Balkenende ontbood Mabel Wisse Smit de volgende avond op het Torentje. Hij was zeer verontrust. Voor hem op tafel lagen de vragen van Peter R. de Vries. De ‘enkele ontmoetingen’ bleken meer ontmoetingen te zijn geweest, gedurende enige jaren. Wisse Smit had in 1989 en 1990 samen met andere bemanningsleden enkele keren overnacht op de Neeltje Jacoba, de boot van Klaas Bruinsma. En het contact was niet verbroken, zei ze nu, alleen de vorm van de vriendschap was anders geworden.”

Balkenende wilde de toestemmingswet niet meer indienen, maar dit nieuws werd nog niet naar buiten gebracht. De premier had het druk. Hij vertrok voor een vijfdaagse reis door Zuid-Europa als voorbereiding op het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie dat op 1 juli 2004 zou beginnen. Na zijn terugkomst in Den Haag volgde een ontmoeting met Friso. De prins vertelde de premier dat hij afzag van toestemming van de Staten-Generaal.

Mabel en Friso trouwden op 24 april 2004 in de Oude Kerk in Delft. Jan Peter Balkenende stond er op om de plechtigheden bij te wonen. Na de inzegening was er een diner voor de genodigden in paleis Noordeinde. Tijdens zijn tafelrede bedankte prins Friso de premier: hij had hem verlost van het reservekoningschap, een baan die hij sowieso nooit had geambieerd. Hilariteit in de feestzaal. Jan Peter Balkenende lachte gezellig mee.

In het najaar van 2007 onderzochten Otto Scholten, Peter Vasterman, Nel Ruigrok, Janet Takens en Jacomijne Prins voor de Nederlandse Nieuwsmonitor de berichtgeving in vijf landelijke dagbladen over de affaire Mabel Wisse Smit.

De misstap van Mabel Wisse Smit is niet onomstotelijk vast komen te staan, vonden de onderzoekers. “Bij alle kritiek op de rol van media moet ogenblikkelijk worden aangetekend dat politiek Den Haag in verschillende fasen van de affaire weinig heeft gedaan om het vuur te doven en veel om het op te stoken. Soms is opzet nauwelijks te ontkennen – Kamerleden die nog voor de uitzending van Peter R. de Vries de zaak op scherp zetten – soms is het oplaaiend vuur een gevolg van een niet te vermijden reactie op vragen van journalisten. Waarbij niet zonder meer gesteld kan worden dat een andere reactie een ander gevolg gehad zou hebben.

P.S.

Prins Friso en het ski ongeluk

Prins Friso stond bij vrienden en volgens verschillende interviews, bekend als een verstandige jongenman en die nadacht voor dat hij een actie ondernam. Diezelfde verstandige jongman besluit ineens out of the blue om samen met zijn vriend, de hotelier uit Lech, om de zwarte piste op te gaan en die bekend staat als een piste met onvoorspelbare lawines. Die vriend heeft redding en voorzorgapparatuur bij zich, terwijl Friso onbekommerd zich lettelijk in het avondtuur stort.

Het verhaal daarna is genoeg bekend. Friso komt als enige in een lawine terecht en wordt na 25 min gevonden. Zijn vriend zei dat hij er alles aan gedaan heeft om de prins te redden. Wat dan eigenlijk? Is hij eerst hulp gaan halen? Is hij eerst gaan zoeken? Wie heeft de prins gevonden? Is die vriend in staat geweest om eerste hulp aan de prins te geven? Wat heeft die vriend eigenlijk gedaan?

De prins is volgens de prof. Wolfgang Koller, 50 min gereanimeerd. Hij vertelt ook dat de prins dus 50 min een hartstilstand heeft gehad. Vergeet die goede man dan niet de 25 min dat de prins onder het sneeuw was bedolven? Dus in totaal zou de prins dus 75 min lang geen hartslag hebben gehad. Of begon de hartstilstand na het vinden van de prins? En dan, leefde deze prins nog?

Het hoofd van de behandelend artsen, tijdens de persconferentie.

Zo rijst er nog een vraag. Waarom bezoekt zijn vrouw, moeder en zijn broer pas drie dagen later prins Friso? Was er geen haast meer bij? Als er een familie lid van jullie in het ziekenhuis wordt opgenomen na een ernstig trauma, dan gaan jullie diezelfde dag nog naar het ziekenhuis. Toch?

Er blijven genoeg vragen over die om een nader onderzoek vragen. Alleen er wordt niets gevraagd. Juist in die tijd, zend de Main Stream Media juist alle lawines uit die hebben plaats gevonden. Juist om het volk te overtuigen en in het hoofd prenten dat het dus doodnormaal en gewoon pech was, wat de de prins is overkomen.

Dan wordt de prins overgebracht naar een van de beste ziekenhuizen in de wereld. Londen, die expert op dit soort trauma is. De prins verblijft daar geruime tijd. Ineens komt het bericht van de familie, dat de prins enige gelaatstrekken vertoont. Er wordt besloten de prins naar Nederland te halen, om gezamelijk de zomer door te brengen, en daarom de prins onder te brengen in Paleis Huis ten Bosch.

Je legt iemand in een ziekenhuis, dat tot volgens de RVD tot een van de beste behoort, en vervolgens haal je hem naar een paleis, waarvan de toekomstige bewoner  ( Willem Alexander ) laat meedelen dat het alvorens hij en zijn familie de intrek nemen, toch wel grondig verbouwd moet worden en aangepast zal moeten worden aan de moderne tijd!

Nee, Friso gaat niet naar een van de uitstekende ziekenhuizen die in en rond Den Haag zijn, neen hij gaat gewoon in een kamertje in paleis Huis ten Bosch. Weliswaar worden voor de tribune er nog wat experts bijgehaald die somber en ingetogen zeggen dat er altijd nog een klein kansje is, maar helaas. Vragen blijven rijzen.

En dan een volgend vreemde gebeurtenis:

Zaterdag, een dag na het ongeluk van prins Friso, deed neurochirurg Kees Tulleken uitspraken over de gezondheidssituatie van prins Friso. De chirurg besprak de gesteldheid van de prins met een van Friso’s behandelend artsen. Zijn vrouw, NRC-redacteur Jannetje Koelewijn, was daarbij aanwezig, maakte zich als journalist bekend en publiceerde de informatie. Met instemming van Tulleken, die ’te goeder trouw’ berichtgeving in de media wilde nuanceren. ‘Natuurlijk wist ik dat ik een grens overschreed – ik ben 71’, verklaarde de neurochirurg vanmorgen in de Volkskrant.

Volgens collega’s schond hij wel degelijk zijn beroepsgeheim door over de gezondheid van prins Friso te praten. Zelf ziet hij dat anders. ‘Als ik voor veilig was gegaan, had ik niets gezegd, maar dan ben je wel een lul van een dokter’.

Nog voor dat Tulleken was gehoord door de Inspectie van de Gezondheidszorg, was hij al veroordeeld. Mede door het televisie programma ‘Paul & Witteman’. Deze hadden de professor uitgenodigd om wat meer te vertellen over de gezondheidstoestand van prins Friso. Hij zat er nauwelijks en er onstond een waar inquisitie jegens Tulleken. Waarom heeft hij zijn beroepsgeheim geschonden? Wist hij dat hij fout zat? En zo ging dat een kwartier lang door. Erg lang al voor een item op tv.

Het resultaat: Tulleken moest zich verantwoording afleggen aan de Inspectie van de Gezondheidszorg en werd berispt. Janneke zijn vrouw, bleef toch na aantal strubbelingen bij het NRC werken.

Samengevat:

Cornelis Antonius Franciscus (Kees) Tulleken (Amsterdam, 4 november 1940) is een Nederlands emeritus-hoogleraarneurochirurgie met een nul-aanstelling verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Die is toevallig met zijn vrouw in Insbruck op moment ski ongeluk prins Friso. Hij biedt zijn kennis aan. Hij bepraat het dossier Friso met collega’s. Hij bekijkt de X-foto’s en concludeert: geen schedelbasisfractuur. Hij is blij voor de prins en besluit, via zijn vrouw die journalist is en zich zodanig bekend heeft gemaakt, om dit nieuws te delen met het ongerust Nederlands volk. En vervolgens worden beiden afgebrand?

Hoe kan het nu zijn, dat een expert op zijn gebied, zijn oordeel in twijfel wordt getrokken? Waarom gelijk een massa media verontwaardiging? En publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld? Waarom is de prins naar paleis Huis ten Bosch gebracht. Wie heeft, buiten de familie en de specialisten, Friso gezien?

Begraafplaats prins Friso

En dan toch het meest verbazingwekkende. De prins wordt begraven in achtertuin van Huize Drakensteyn, nu bewoond door prinses Beatrix, zijn moeder.

Verreweg de meeste Oranjes vonden hun laatste rustplaats in de koninklijke grafkelder onder de Nieuwe Kerk te Delft. De reden waarom Friso niet daar wordt bijgezet, is niet bekendgemaakt. Zeker is dat hij breekt met een lange koninklijke traditie.

Er blijven dus genoeg vragen over die nog niet zijn beantwoord. Misschien in het volgend item komt er een mogelijk motief naar boven die dit kan verklaren.

Pizzagate/Pedogate

“Pizzagate” gaat over een pedofielenkring WERELDWIJD waarbij via bepaalde pizzarestaurants door middel van codering pedoseks besteld kan worden en er in die restaurants pedofeestjes gehouden worden. Bewijzen worden aangedragen worden aangedragen door allerlei berichten en foto’s van de betrokkenen via sociale media.

De verhalen zijn ontelbaar. Denk even aan: Dutroux affaire, X-Dossiers, De Hamstead affaire, De Podesta emails op Wikileaks, De Madeleine Mccann zaak, Het Hofnarretje, De zaak Edward Heath, Jimmy Savile schandaal, Het Rolodex Dossier, De getuigenissen van Toos Nyenhuis en van Annemarie van Blijenburgh, De aanklachten tegen Blair, Cameron, prins Philp, queen Elizabeth, de Paus en ontelbare bisschoppen, De massamoord op baby’s in Ierland en zo kunnen wij nog even door gaan.

http://itccs.org/2013/10/28/i-saw-joseph-ratzinger-murder-a-little-girl-eyewitness-to-a-1987-ritual-sacrifice-confirms-account-of-toos-nijenhuis-of-holland/

http://itccs.org/2014/09/10/transcript-of-anne-marie-van-blijenburghs-testimony-about-child-murders-in-belgium/

Het is wiskundig gezien onmogelijk als er zoveel verhalen, opgetekende onder ede getuigenverklaringen, op beeld vastgelegde getuigenissen, fotos van personen waar een link kan gelegd worden met pedo gedrag, dat er geen waarheid in al deze verhalen schuilt. Op zijn minst zou het onderzocht moeten worden en gedeeld worden in de Main Stream Media.

Wat heeft, nu prinses, Beatrix hier mee van doen?

Haar naam wordt elke keer genoemd als zijnde participant in deze onfrisse zaken.Ik geef jullie twee voorbeelden. Oordeel zelf en vooral ONDERZOEK!

Afschrift van de getuigenis van Anne Marie van Blijenburgh over de kindermoorden in Nederland

Uitgegeven door het Internationaal Hof van Gewoonterecht, Brussel.

Mijn naam is Anne Marie van Blijenburgh. Ik ben 24 jaar getrouwd geweest met Kees van Korlaar.

Samen met zijn 3 broers vormt Kees van Korlaar een criminele organisatie genaamd Octopus Syndicate (ed. dit is straattaal term in Holland voor Ndrangheta de moderne Italiaanse maffia).

Ze zijn vanaf 1960 tot op de dag van vandaag nog steeds actief.

In opdracht van koningin Beatrix hebben zij kinderen geronseld voor het martelen, verkrachten en vermoorden van kinderen in een publieke omgeving.

Deze kinderen werden geregeld via jeugddetentiecentra (jeugdgevangenissen) in Nederland.

De criminelen benaderde de jeugdgevangenissen met het verhaal dat het koninklijk hof vroeg om kinderen die bij de Koningin in dienst konden komen voor een bepaalde periode.

De detentie centra waren blij met dit verzoek en dachten dat de Koningin een erg sociale vrouw was. Ze verstrekten zonder enige twijfel de persoonlijke dossiers van bepaalde kinderen aan de criminelen.

Als de jeugddetentie centra deze informatie wilden controleren of het wel allemaal klopte wat de criminelen hun vertelden werd hun een naam en een telefoon nummer gegeven van een hoge ambtenaar aan het hof van Koningin Beatrix.

Deze hoge ambtenaar bevestigde dat er inderdaad kinderen gezocht werden om voor een bepaalde tijd op het paleis te komen werken.

De criminelen selecteerden iedere keer uit de ontvangen bestanden van drie kinderen, een  kind dat wees was en dus geen familie had. Ze vertelde de jeugdgevangenissen dat dit de kinderen waren die ze wilden, de jeugddetentiecentra gaven het kind nieuwe kleding, zodat het er goed gekleed uitzag tijdens het sollicitatiegesprek en het werd vervolgens op de trein naar Zwolle gezet.

In Zwolle werd het kind door de criminelen van het station gehaald en naar een gebouw gebracht dat volledig leek op een echt hotel, maar niet open was als hotel, hoewel er mensen in de lobby waren en het leek of het een hotel was.

Het kind werd aan een tafel gezet en kreeg iets te drinken aangeboden met daarin een drogerend middel. Naast dit hotel was een gebouw waar het tafereel plaatsvond.

In dit gebouw zaten mensen als toeschouwers en op een gegeven moment werd het kind binnen gebracht door de criminelen.

Het kind werd gemarteld, verkracht en uiteindelijk op een beestachtige manier vermoord voor de ogen van de toeschouwers.

In het middelpunt stond Prins Johan Friso (2e zoon van koningin Beatrix).

Er werd mij verteld dat Johan Friso geestelijk flink gestoord was en een ongezonde interesse in jonge kinderen had en dat hij elke dag van zijn leven een psychiater bij zich had.

De naam van deze psychiater is Guus Pareau Dumont.

De criminelen organiseerden de moordpartijen op aanvraag van Koningin Beatrix, zij betaalde voor de moord partijen.

De criminelen vroegen Johan Friso of hij zijn familieleden en vrienden ook mee wou nemen.

De ruimte zat dus vol met hooggeplaatste Nederlanders: Ministers, hoge ambtenaren en allerlei mensen die ze op de foto konden zetten om ze daar later mee te chanteren en zo crimineel voordeel te verkrijgen.

Vraag: Kunt u namen noemen van mensen die aanwezig waren?

De mensen die ik herkende waren Prins Johan Friso en zijn vaste psychiater Guus Pareau Dumont.

Johan Friso’s vrouw Mabel Wisse Smit, zij was daar met een oude man en ik denk dat het George Soros was.

Ik herkende Oud-minister van Justitie, meneer Donner (op dit moment onderkoning van Nederland). Ik herkende Ernst Hirsch Ballin, een heel belangrijke oud-minister van Justitie.

Ik herkende Mr. Van den Emster, hij was jarenlang voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak in Nederland.

Ik herkende Dik Berlijn, voormalig hoofd van het Ministerie van Defensie.

Ik herkende een hele bekende journalist, Gerlof Leistra van het weekblad Elsevier.

Ik herkende Carla Eradus, de vrouw van de psychiater van Johan Friso, Carla is de Presidente van de rechtbank in Amsterdam, ze is rechter.

Ik herkende Mark Rutte, hij is op dit moment de Minister President van Nederland.

Ik herkende Geert Wilders, hij is de leider van de PVV, een politieke partij in het Nederlandse Parlement.

Er waren ongeveer vijftig mensen elke keer dat ik daar naartoe werd gebracht. Ik ben er drie keer naar toe genomen.

Ik heb elke keer dat ik er was gezien dat er een kind werd gedood, ik heb gezien dat er twee jongens en een meisje zijn gedood.

Ik veronderstel dat dit Nederlandse kinderen waren, ik veronderstel dat zij uit detentiecentra kwamen en werden geworven op de manier zoals ik dit al heb beschreven.

Vraag: U vertelde dat de leiding van de detentie centra dachten dat de kinderen werden opgegeten?

Ik vroeg een journalist van De Telegraaf in 2005 of 2006 dit voor mij te onderzoeken en te publiceren in de krant.

De journalist vertelde me dat hij mijn verhaal had gecontroleerd bij de jeugddetentie centra in Nederland en had gesproken met mensen die inderdaad aan de misdadigers die bestanden had gegeven. Zij dachten dat de kinderen die ze op de trein hadden gezet gevraagd werden om op sollicitatiegesprek te komen voor werk aan het hof van Koningin Beatrix. Sommigen van de ondervraagden vertelde de journalist dat ze dachten dat Beatrix de kinderen op at, want ze zetten de kinderen op de trein naar Zwolle en hebben nooit meer taal noch teken van deze kinderen vernomen.

Vraag: Weet u wat er is gebeurd met de stoffelijke resten van de kinderen die stierven, waar ze werden begraven, wat ermee gebeurde?  

Ja helaas weet ik dit. Ze werden achter het gebouw waar zij werden vermoord eerst in een container gegooid, een koelcontainer.

Na een aantal ‘voorstellingen’ werd de container naar België vervoerd waar ze een stuk land bezitten en daar werden de kinderen in een gat begraven.

Vraag: Wat is de naam van deze plaats in België?

Ik moet het opzoeken, ik had het, maar ik moet het opzoeken.

Vraag: Wat wil je met dit alles bereiken?

Ik wil dat die criminelen voor altijd worden opgesloten.

Vraag:U hebt gezegd dat u geen hulp heeft ontvangen in Nederland?

Geen enkele hulp op wat voor manier dan ook. Vanaf 2004 tot nu heb ik met elke politieagent die ik tegen kwam gesproken, met elke gerechtsfunctionaris. Ik heb met Interpol hierover gesproken. Ik ben er zelfs mee bij de rechtbank geweest om er een zaak van te maken en een onderzoek in te stellen. De rechtbank zei dat dit niet mijn probleem was, maar een probleem van de samenleving en wou geen bevel tot onderzoek geven. Ik heb werkelijk alles gedaan om dit openbaar te maken, maar ik denk, omdat Beatrix en de Nederlandse Justitie er mee te maken hebben er niks mee wordt gedaan. Elke keer als iemand op onderzoek wil gaan wordt deze terug gefloten, omdat Beatrix geen onderzoek wil.

Vraag: zou u bereid zijn om in een andere rechtbank een getuigenverklaring af te leggen, in een rechtbank onder Gewoonterecht?

Ja, daar heb ik niks op tegen. Ik ben zo verschrikkelijk kwaad, als jij zou hebben gezien wat ik gezien heb, dat blijft me de rest van mijn leven bij.

Ik kan het niet naast mij neerleggen, omdat het het meest lugubere en wreedste is wat ik ooit heb gezien. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, het is gewoon verschrikkelijk. Het is krankzinnig. Op een keer had mijn man mij gedrogeerd en naar die plek toe gebracht, om me een keer te laten zie wat er gebeurde, het was zo’n 100 km rijden vanaf ons huis. Tijdens de rit terug naar huis kwam ik geleidelijk weer bij en realiseerde me dat ik net gezien had hoe een kind vermoord werd. Ik barstte in tranen uit.

Mijn man die reed, sloeg zijn arm troostend om mij heen en zei: ”Maak je niet zo druk dit zijn kinderen van een lagere klasse, het zijn weeskinderen, het is uitschot, het maakt niet uit dat ze gedood zijn.

Het is verschrikkelijk, ik kan het niet beschrijven. Het is afschuwelijk dat die mensen hebben zitten kijken en niks hebben gedaan om het te stoppen.

Vraag: En uw echtgenoot leeft nog?

Hij leeft nog en hij pleegt nog steeds moorden. Als je bedenkt hoeveel mensen er sinds 2004 zijn vermoord. Het is nu tien jaar en ze vermoorden per jaar tussen de 10 en 20 of meer mensen per jaar, het is verschrikkelijk.

Ik heb de politie in Nederland vier plaatsen getoond die ze gebruiken als begraafplaatsen. Nooit, nooit, heeft een politieagent ooit de moeite genomen om te gaan kijken.

Vraag: Kent u de naam van die vier plaatsen?

Ja, ik kan die namen geven, ik kan ze laten zien, ik zal ze aan u mailen.

De criminelen weten dat ik het aan de politie heb verteld, zij hebben alle gelegenheid gehad om de lichamen te laten verdwijnen. Ik ken twee plaatsen waar dat moeilijk is voor hen om ze te laten verdwijnen, dat is in een diepe plas. Maar normaal gesproken wanneer er in Nederland in een huis een lichaam wordt gevonden met bloed, onderzoekt de politie met 20 of 30 man. Maar als ik de politie vertel dat ik vier plaatsen in Nederland weet, wat ze als een kerkhof gebruiken en dat er op elk kerkhof misschien 20 of 50, misschien zelfs 100 lichamen begraven zijn, is er niemand die gaat kijken, niemand die naar die plaatsen gaat.

Vraag: Kunt u ons uw naam geven en de datum van vandaag?

Vandaag is het de vijfde juni 2014 en mijn naam is Anne Marie van Blijenburgh

https://www.youtube.com/watch?v=SbhMfZRhs

Wat is de overeenkomst tussen Mark Rutte, Dick Berlijn, George Soros, Prins Albert van België en wijlen Prins Friso? Hint: Het heeft niets te maken met het WK voetbal in Rusland, maar alles met een andere vorm van ‘spelletjes’ spelen… Sadistische satanische ‘spelletjes’ spelen in een bos..

Het is net zo fout als diegene die veroordeeld werd voor pedofilie, en na het uitzitten van zijn straf in de buurt van een kinderdagverblijf ging wonen. Moord en brand schreewde het volk toen. Nee dat mag niet! Dat gaat echt veel te ver!! Maar ondertussen mag uw premier rustig verder gaan met het jacht maken op naakte gedrogeerde kinderen in een bos. Dat mag wel!

Mark Rutte is inmiddels door 4 verschillende getuigen genoemd in de International Common Law Court of Justice in Brussel. Dit is een burgerinitiatief. Voor meer informatie over dit tribunaal kan je terecht op haar website: itccs.org.

Momenteel dient er een grote zaak, met meerdere rechters, en velen getuigen. Aangeklaagd zijn onder andere de huidige paus Fransiscus. Wegens kinderhandel en kindermoord. Het gaat hier om een wereldwijd netwerk van satanisten. De Ninth Circle. Joris Demmink is een bekende naam die waarschijnlijk ook bij dit clubje hoort, vandaar de niet aflatende bescherming van deze kinderverkrachter door de gehele MSM en de gehele politiek. Plus alles wat daar om heen zit.

De Ninth Circle staat bekend om het ritueel offeren van kinderen. Ik noem een Marianne Vaatstra, het ‘horror-huis’ in Dordrecht, het meisje van Nulde, en al die andere rituele kinderoffers die door de jaren hebben plaatsgevonden in Nederland en ook in België De hele zaak van Marc Dutroux heeft daar ook mee te maken. Jimmy Saville en zijn banden met het Engelse koninklijke huis. De Britse koningin Elizabeth en haar echtgenoot Prins Philip, waren en zijn grootverbruikers als het om offeren van kinderen gaat. Tientallen getuigen hebben dat bevestigt.

Het gaat hier dus om een Wereldwijd netwerk van bezeten kindermoordenaars. Die voor de lol de meest sadistische ‘spelletjes’ doen.

We leven in een tijd dat meer en meer duivelse zaakjes aan het licht komen. Vandaar ook de steeds heftiger wordende mindcontrol. Het Midden-Oosten daar kijkt men liever niet meer naar. Afrika zijn we tientallen jaren geleden al ‘vergeten’. Satanische kindermoordenaars in Nederland? Waarvan er eentje zelfs minister-president is? Ach,willen wij niet te weten!

Mark Rutte was niet de enige, lang niet de enige zelfs. Namen die nu genoemd worden zijn die van miljardair George Soros, welke een persoonlijke vriend was van Prins Friso en is van Mabel Wisse Smit. Prins Friso wordt ongeveer in alle zaken genoemd Het lijkt er op dat hij zelf ook opgeofferd vorig jaar door zijn eigen familie. Want hij stond op het punt genoemd te worden door Laurent Louis, een ex politicus uit België Misschien wilde Friso wel praten? Misschien dat de ‘koninklijke’ familie eieren voor hun geld kozen, en liever een dood familielid hebben dan eentje die besmet zou raken.

Mabel Wisse Smit is ook een steeds terugkerende naam bij dit tribunaal in Brussel.

Ook Prins Albert van België wordt meerde malen genoemd. Zijn zoon Filip heeft hem opgevolgd, in het jaar dat itccs hem aanklaagde.Zou dit tribunaal hem gedwongen hebben om af te treden?

Deze sadistische kinderspelen hadden makkelijke spelregels. Men haalde een aantal kinderen uit jeugdgevangenissen. Vertelde deze gevangenissen dat deze kinderen op het paleis van Beatrix mochten werken. En vervolgens werden deze kinderen gedrogeerd en uitgekleed.

Vervolgens werden ze naakt het bos in gejaagd. En dan kon de jacht beginnen. Ja walgelijk, maar het wordt nog walgelijker. Men had ook trofeeën. Als een jongen ‘geschoten’ werd dan hakte men de penis van zo’n jongen eraf en ging er blij mee staan zwaaien. Daarna werden deze penissen opgehangen in ‘koninklijke’ paleizen in Nederland en/of België.

Laten wij hopen dat met de GreatAwakening deze criminelen worden aangepakt en hun gerechte straf niet zullen ontgaan.

Bronnen: Ria Horter, HP de Tijd, Wikipedia, archief A’ Dam, Prof van der Burg, TPO, Ruud van Capelleveen, Indigorevolution en ITCCS.

Hiermee besluiten wij deel III over het Huis van Oranje van Nassau.

Het was de bedoeling om te laten zien, dat er ook een andere kant bestaat van deze familie.

Doe vooral onderzoek en geloof ons niet op ons woord.

WWG1WGA

Oranje van Nassau Deel II

 

discordDit is een site van Q-NL opgericht in het kader van GreatAwakeningWorldwide. Onze leidsman is Qanon. Deze stelt ons kritische vragen en komt met informatie die voor die tijd niet voorhanden was (expres) Dat is ook de reden dat wij in vele onderwerpen zullen duiken en vele informatie met jullie willen delen. De bedoeling is om zelf een oordeel af te wegen en voor jezelf een beslissing te nemen: wil ik meer weten,wat is er eigenlijk aan de hand,klopt het wat de media ons vertelt en wat heeft het een met het ander te maken. Op dit kanaal die je hebt aangeklikt, proberen wij uit te leggen d.m.v. foto’s met begeleidende tekst,of jullie diepe bewondering voor het Huis van Oranje,zij dat wel waard zijn. Oordeel zelf.

wapen

Nu wij in het vorige deel hebben gelezen dat Juliana in het geheim een kind heeft gekregen, voordat zij proper was getrouwd, gaan wij nu verder hoe deze familie de schone schijn ophield.

In dit deel zal meer prins Bernard besproken worden dan Koningin Juliana. Het lijkt er toch wel op dat Juliana weinig te vertellen had, en dat Bernard de touwtjes stevig in handen had.

Zoektocht

Om de schone schijn op te houden werd er een geschikte huwelijkspartner, door Wilhelmina, voor Juliana gezocht. Deze zoektocht duurde zeven jaar. Laten wij wel wezen, wie wil er nu, als Prins zijnde, met een dochter van een gewone burger trouwen? Wat Juliana in feitelijk ook was. En zelf meerdere malen in het openbaar heeft gezegd. ‘ Ik ben maar een burgermeisje’. Hoe dan ook. Wilhelmina en Juliana stuitte op: ‘Prins zur lippe Biesterfeld’.

Er is veel te vertellen over de jeugd en opleiding van  bernard zoon
Bernard. Maar dat zou te uitgebreid worden, en wij
kiezen ervoor omdat niet te doen. Wel een belangrijk
detail: Prins Bernard liep stage bij I.G Farben. Dit komt
later weer terug in het verhaal pdf.

Prins Bernard

Bernhard werd als student aan de Friedrich-Wilhelm Universiteit lid van de Deutsche Studentenschaft, indertijd een studentenorganisatie met een officieel nationaalsocialistisch karakter. De door de prins ondertekende lidmaatschapskaart is bewaard gebleven. De kaart bevat gegevens over lidmaatschappen van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), Sturmabteilung (SA), het Deutsche Luftsport Verband en de tennisclub van de eveneens nationaalsocialistische corpsvereniging Borussia. Toen de prins zich in december 1934 uitschreef als student, werd hij geschrapt uit de ledenlijst van de studentenvereniging.
De prins heeft stelselmatig ontkend lid te zijn geweest van de NSDAP. Nadat in 1996 RIOD -medewerker Gerard Aalders en historicus Coen Hilbrink bewijs voor zijn NSDAP-lidmaatschap presenteerden, bleef hij volhouden zich nooit als lid te hebben aangemeld. Sinds 1 mei 1933 stond hij als lid ingeschreven. Uit de onvolledige ledenadministratie blijkt dat zijn contributie betaald werd van in ieder geval eind 1934 tot en met mei 1935.
Wel heeft Bernhard toegegeven dat hij aspirant-lid is geweest van de SA en de paramilitaire Schutzstaffel (SS). In zijn geautoriseerde biografie uit 1962 geeft hij toe dat hij het bruine uniform van de SA en het zwarte van de SS gedragen heeft. Volgens Bernhard meldde hij zich aan om opportunistische redenen. Door zijn lidmaatschap zou hij als student zijn vrijgesteld van het afleggen van een politiek examen. Zo’n politiek examen heeft volgens de dissertatie van Van der Zijl nooit bestaan.

sutzz

De Schutzstaffel (beschermingsafdeling), beter bekend/berucht onder de afkorting SS, of ook wel de Duitse Zwarthemden was een Paramilitaire organisatie binnen de Duitse nazi-partij, de NSDAP.
Af en toe moest de prins op wacht staan, zoals rond 1 juni 1934 tijdens de Nacht van de Lange Messen.Dat hij een overeenkomstige opdracht uitvoerde ten tijde van de Juden-Boykott in april 1933 (hetgeen uit de op die datum gelaste algemene mobilisatie van SA en SS voortgevloeid zou zijn) was volgens de prins in 1956 uitgesloten.

De Verloving

Wilhelmina had intussen informatie gevraagd over Bernard aan haar Duitse familie. Hoewel niet alle adviezen positief waren, ging Wilhelmina door met Bernard. Zodat na vijf ontmoetingen tussen Bernard en Juliana, besloten werd tot een verloving. Wilhelmina wilde dit nog geheim houden, zodat Bernard nog de tijd kreeg om Nederlands te leren en Juliana beter kon leren kennen.

Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat niet Juliana, Bernard heeft gekozen, maar dat het precies andersom was. Op het moment dat hij vernam dat de prinses der Nederlanden een gemaal zocht, deed hij zijn uiterste best om in contact met Wilhelmina en Juliana te komen.

In november 1935 ging hij samen met mevrouw Von der Goltz op bezoek bij de Nederlandse ambassadeur in Parijs John Loudon. Aan Loudon vroeg hij hoe hij zich kon laten introduceren bij Wilhelmina en Juliana. Van zijn tante Anna kreeg hij informatie dat Juliana en Wilhelmina van plan waren om de Olympische Spelen in Garmisch-Partenkirchen te bezoeken en net over de grens zouden logeren in Oostenrijk. Bernhard reisde spoorslags af naar Garmisch-Partenkirchen en legde op 11 februari 1936 in het Oostenrijkse Igls een bezoek af aan Juliana en Wilhelmina onder het voorwendsel dat zijn vader, Juliana’s vader, prins Hendrik gekend had. Via mevrouw Von der Goltz heeft Bernhard een introductiebrief gekregen. De rest is geschiedenis.

Dagblad De Telegraaf publiceerde op 20 augustus een foto van Juliana in gezelschap van Bernhard en de geruchtenmachine kwam op gang. Wilhelmina voelde zich gedwongen de aankondiging van de verloving flink te vervroegen en op 8 september 1936 werd de verloving bekendgemaakt. De verloving leidde in het door een economische crisis beheerste Nederland tot een golf van vreugde. Binnen een week na de verloving werd in Vlaardingerambacht een laan naar de prins vernoemd. Bernhard bracht op 17 november 1936, vlak voor zijn definitieve vertrek naar Nederland, een kort beleefdheidsbezoek aan Adolf Hitler.

verloving

Op 17 september 1936, negen dagen na de bekendmaking van hun verloving, brachten Juliana en Bernhard een bezoek aan Amsterdam

Nederland sloot Bernard in hun armen. Misschien ook ingegeven door het feit dat zij wat meelij hadden met Juliana die zeven jaar gezocht had naar een echtgenoot. Vanaf dat moment ging het hard. Op 24 november kreeg Bernard het Nederlandse staatsburgerschap. Op 4 december 1936 kwam de benoeming tot luitenant-ter-zee der eerste klasse bij de Koninklijke Marine en ritmeester bij de Koninklijke Landmacht.
Het paar trouwden op 7 januari 1936. Bernard kreeg die direct bij Koninklijk besluit, na huwelijkssluiting, de titel: ‘Prins der Nederlanden’. Tevens werd hem zitting verleend in de Raad van State , het hoogste adviescollege van het ons land.

Bernard kreeg ook een eigen monogram. In eerste instantie niets vreemd aan. Als je het omdraait wordt het een heel ander verhaal. Zie ik de horens van Moloch? Zie ik een uil?

Het huwelijk heeft Bernard geen windeieren gelegd. Het huwelijk maakte meteen een einde aan de grote financiële problemen van zijn familie; zijn vader was kort ervoor overleden, zijn ouderlijk huis bleek in zeer slechte staat en er waren grote hypotheekschulden. Bernhard kreeg uit de staatskas een jaarlijkse toelage van 200.000 gulden, twee keer zoveel als Juliana’s vader jaarlijks van haar moeder gekregen had. Daarnaast kreeg hij van Wilhelmina een bedrag van 200.000 gulden om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan zijn ouderlijk huis te financieren. Van zijn schoonmoeder kreeg hij als huwelijksgeschenk een Maybach

maybach-armgard-ib7535

Zeppelin met een Erdmann & Rosi carrosserie, een luxe auto van ongeveer 20.000 gulden. In 1939 werd hij door Wilhelmina benoemd tot haar adjudant. Het liep voorspoedig voor Bernard. Hij had een schoonmoeder die hem steunde (chantage?), een vrouw die deed wat haar gezegd werd en hij kon zijn verborgen agenda ten uitvoer brengen. Intussen waren Beatrix en Irene al geboren. Tijdens de oorlog werd Margriet geboren en na de oorlog Marijke.

De Prins tijdens de tweede wereldoorlog

Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. De prins week enkele dagen later met zijn gezin over zee uit naar Londen. Bernhard keerde snel voor korte tijd terug naar het nog niet bezette Zeeland. Vervolgens maakte hij een reis naar het eveneens nog niet door de Duitsers veroverde Parijs. Doordat Juliana met Beatrix en Irene op de kruiser Sumatra naar Canada reisden, was hij de rest van de Tweede Wereldoorlog meestal gescheiden van zijn gezin.

Terug in Engeland, dat al sinds 1939 in oorlog met Duitsland was, bood Bernhard zijn diensten aan bij de Britse geheime dienst, maar werd wegens zijn Duitse afkomst gewantrouwd. Op 25 juni 1940, drie dagen na de Franse capitulatie, sprak hij voor de Overseas Service van de Britse staatszender BBC over Adolf Hitler als “een Duitse tiran” en sprak hij al zijn vertrouwen uit in de Britse overwinning op nazi-Duitsland.

Voor de aankoop van oorlogsmaterieel werd door de prins op 10 augustus 1940 het Prins Bernard Fonds opgericht. Vanaf de oprichting was hij regent.
Op 13 november 1940 werd Bernhard hoofdverbindingsofficier tussen de Nederlandse en Britse strijdkrachten. In het najaar van 1940 kreeg de prins vliegles op Hatfeld en behaalde zijn vliegbrevet. Hoewel hij later deed voorkomen alsof er sprake geweest zou zijn van een carrière als oorlogsvlieger, bestaat er maar één gedocumenteerd geval van een vlucht boven vijandelijk gebied en wel op 21 juni 1944 boven Noord-Frankrijk. Om mee te mogen heeft hij naar zijn eigen zeggen de commandant met een fles whisky omgekocht. Regelmatig bezocht hij in Engeland Nederlandse militairen.

De prins kreeg in 1941 bij de Royal Air Force (RAF) de rang van Honorary Air Commodore. Op 12 juni 1943 richtte hij in Engeland het 322 Dutch Squadron RAF. van oorlog werd ingezet voor escortemissies, bestrijding van V-1 vliegende bommen en grondaanvallen op het Duitse leger. In 1964 werd hij bij de RAF benoemd tot Honorary Air Marshall.

Koningin Wilhelmina benoemde Bernard in september 1944 tot bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het geheel van gewapende verzetsgroepen in bezet Nederland. Aangezien er geen formele bevelstructuur of samenhangende organisatie voor het gewapend verzet bestond, waren zijn rol en taak in de praktijk onduidelijk. Ook al omdat de verzetsgroepen het gezag van de prins niet zonder meer erkenden. En dat zal toch niet voor niets zijn geweest

Op 5 mei 1945 vond in Hotel De Wereld de capitulatiebespreking in Wageningen plaats tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes. De prins was bij deze bespreking aanwezig namens de Binnenlandse Strijdkrachten.

hotel_de_wereld_2

Skull and Bones 322

Zoals je ziet is het nummer 322 hierboven dik afgedrukt. Dit is niet zonder reden gedaan. Prins Bernard heeft in Engeland een squadron opgezet met alleen Nederlandse piloten. Bernard heeft bewust het nummer 322 voor dit squadron gekozen. In dat geval was hij dus al op de hoogte van het geheim genootschap en stond hij achter hun motto: ‘Ordo ab Chao’. of wel: ‘Orde door Chaos’. Rechts zie je het logo van de Dutch Squadron. Die papegaai is zomaar gekozen. Een piloot had deze in zijn vrije tijd gekocht, en iedereen vond het wel prachtig als deze papegaai de mascotte zou worden van hun squadron. Let wel even op het nummer onderin. Links onder de foto met het logo van Skull & Bones.

De order staat ook bekend onder de naam ‘Bones’. De leden worden aangeduid als ‘Bonesmen’. Onder deze leden bevonden/bevinden zich personen die machtige posities in de wereld bekleden. Denk even aan voormalige Presidenten, Senatoren, Gouverneurs, Politieke en Regieleuze Leiders, CEO van: Inlichtingsdiensten, Media, Financiën en dat wereldwijd.

In het begin was het gewoon een clubje van mannen die een geheime herkenningsgroet hadden en op de sofa, met glas whiskey en een dikke sigaar in hun hoofd, zich belangrijk voelden. Later werd in 1856, de order overgenomen door Generaal William Huntington en Alphonso Taftkull. De laatste werd Minister van Oorlog onder President Grant in 1876. Toevallig ook het jaar dat de FED ( Centrale Bank van USA) hun nieuwe dollar introduceerden. Om dit jaar te markeren, gebruikten zij numerologie. Dat ging als volgt: 1+8+7+6=22.

In de Bijbel, is het nummer 66 een numerologie waarde,dat staat voor het woord ‘Wheel’. Dat komt van het Hebreeuwse ‘Galgal’, wat weer erg op het woord ‘Google’ lijkt.
Het betekent:een wiel, wervelwind of simpel gezegd Chaos. De betekenis van het woord: Gal, Gul, of Gull, is misleiden of bedriegen. Het woord ‘vloek’ komt 66 keer voor in het Oude Testament. 3×22=66  Wil je meer over hierover weten? https://gnosticwarrior.com/322.html

De Bilderbergconferenties

De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld.

De eerste Bilderbergconferentie werd opgericht en georganiseerd in 1954 door Bernard en de CIA die de financiën verstrekten. Zij wilden iets soortgelijks hebben als Skull and Bones in de USA. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter. Daardoor zouden mensen van verschillend allooi en verschillende opvatting eerder geneigd zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren 50 geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten. Volgens Bernhard in een uitzending van Andere Tijden was Luns te anticommunistisch en te kritisch geweest tegenover de doelen van de Bilderbergconferentie.

De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die werd gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en in belangrijke mate door de CIA. In de loop van de jaren hebben veel belangrijke en invloedrijke mensen aan de conferentie deelgenomen, zoals de Amerikaanse presidenten George.H.W. Bush en George W. Bush en verder Henry Kissinger, David Rockefeller en Jan Peter Balkenende. Later kwamen daar nog bij: Beatrix, Rutte, Willem, Pechthold en vele anderen.

Prins Bernhard bleef voorzitter tot 1976, toen hij in opspraak raakte in verband met de Lockheed affaire. Tegenwoordig is CEO van AXA Henri de Castries de voorzitter.

hotelHotel De Bilderberg, Oosterbeek, waar de eerste conferentie plaatsvond Bron: Wikipedia/Michel1972

De deelnemerslijst vanaf 1954 tot en met 2017 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie_2017

Het hoofdkantoor is gevestigd in Leiden. Weleens goed gekeken naar de vlag van Leiden?  Komen die sleutels niet bekend voor?

                             De vlag van Leiden, Vaticaan en van Zwitserse bank

Bernard die met Familie Bush, de Familie Thyssenkrupp de grootste witwas operatie uitvoerde.. En diezelfde nazi Familie Thyssenkrupp  heeft zojuist een fusie heeft gesloten met Tata Steel in IJmuiden. Moet alleen nog worden goedgekeurd door Brussel. Wat denk je zelf?

krantWil je het artikel verder lezen, gebruik dan deze link.
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/the-dutch-connection

Samenvatting

Hier nog een kleine samenvatting hoe prins Bernard zo gemakkelijk het Oranje Huis heeft kunnen overnemen. En welk gedrag hij vertoonde voor en na de Tweede Wereldoorlog. Ook hoe hij zorgde dat het Oranje Huis bleef bestaan d.m.v. het arrangeren van huwelijken.

Met het verschijnen van Bernhard zur Lippe Biesterfeld is definitief een einde gekomen aan de Oranje- dynastie of wat daar voor heeft door moeten gaan. De vrijheden die deze op zichzelf al chantabele prins zich heeft kunnen aanmeten, zijn als volgt te verklaren:

De wetenschap van de adoptie van Juliana.
De wetenschap van de criminele, seksueel – pedofiele uitstapjes van prins Hendrik en Het afkopen van schandalen door Wilhelmina.
De wetenschap dat De Ranitz de vader was van Wilhelmina.
De zaken die prins Bernard heeft geregeld voor deze nieuw opgezette dynastieke lijn zijn eveneens opvallend te noemen:

Het arrangeren van huwelijken, zoals van zijn oudste dochter Beatrix met prins Claus en zijn oudste kleinzoon Willem Alexander met een vreemde Argentijnse.

Desertie en landverraad, voorafgaande aan de collaboratie met Nazi – Duitsland tijdens de bezetting.
Het uitroeien van zoveel mogelijk “links” verzet vlak voor de bevrijding in 1945.
Het samen met schoonmoeder Wilhelmina uitvoeren van de staatsgreep van 1945 ten behoeve van Juliana.
Door connecties met families zoals de Rothschild, Warburg, Mellon en Dupont en CIA, kon hij activiteiten ontplooien zoals: de Bilderberg conferenties, de Gladio organisatie en het Wereld Natuur Fonds.

Tot Slot

Waar we nu mee hebben te maken is een familie die het staatshoofd levert, maar die niets meer met de Oranje-Nassau heeft uit te staan. Er hoeft wat ons betreft geen diepgravend onderzoek naar afstamming meer plaats te vinden. Het is duidelijk. Er is nimmer bewijs geleverd door de huidige familie dat zij rechten kunnen laten gelden op ‘s lands hoogste positie.

Grondwettelijk dienen zij af te stammen van koning Willem I. Zij hebben geweigerd het sluitende bewijs te leveren door geen DNA test ten behoeve van de identificatie van de Romanov tsaren familie toe te staan. Alle twijfel kan op die manier worden weggenomen.

Zo hiermee besluiten wij deel II van Oranje van Nassau. Er is nog heel veel te vertellen, maar dat zou het nu verwarrend maken. Het is de bedoeling van dit kanaal, om te laten zien, dat er ook een andere waarheid achter het Huis van Oranje van Nassau bestaat.

Neem niet alles klakkeloos van ons aan, maar ga zelf op onderzoek.

Succes.

Bron: RVD, Wikipedia, Blogger Pegasus, YouTube en Google.

Oranje van Nassau deel I

discord

Dit is een site van Q-NL opgericht in het kader van GreatAwakeningWorldwide. Onze leidsman is Qanon. Deze stelt ons kritische vragen en komt met informatie die voor die tijd niet voorhanden was (expres). Dat is ook de reden dat wij in vele onderwerpen zullen duiken en veel informatie met jullie willen delen. De bedoeling is, om zelf de aangereikte informatie af te wegen en voor jezelf een beslissing te nemen: wil ik meer weten, wat is er eigenlijk aan de hand, klopt het wat de media ons vertellen en wat heeft het een met het ander te maken? Op dit kanaal dat je hebt aangeklikt, proberen wij uit te leggen d.m.v. foto’s met begeleidende tekst, of jullie diepe bewondering voor het Huis van Oranje, indien aanwezig, het wel waard is. Oordeel zelf.

Oranje van Nassau

Sommigen mensen die dit horen worden licht in het hart. Hun bloed gaat sneller stromen en in sommige gevallen worden zij euforisch. Op Koningsdag sinds Willem, gaan zij helemaal uit hun bol en trekken de portemonnee gewillig om dit feest te bekostigen. Door de jaren heen bekostigen WIJ het volk alle onkosten die leden van het Koninklijk Huis zich denken te kunnen permitteren. Daar hoeven zij niet veel moeite voor te doen, want wij geven graag en de Nederlandse Regering ondersteunt graag hun verzoeken.

Het Ontstaan van Huis van Oranje van Nassau  596px-René_de_Châlon_(ca_1518-44),_by_Jan_van_Scorel

René van Chalon, zoon van Hendrik III en Claudia van Chalon, erft het soevereine prinsdom Orange van zijn oom Philibert van Chalon. Als René in 1544 kinderloos sterft, laat hij zijn bezittingen na aan zijn Duitse neef Willem van Nassau (1533-1584). Als Prins Willem is hij de stamvader van het Huis Oranje-Nassau.

Orange ligt in het zuiden van Frankrijk en is sinds 1163 een prinsdom in handen van het Huis van Chalon. Hier komen ook de wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ en de jachthoorn vandaan, die nog steeds in het wapen van de Oranjes staan. Het prinsdom Orange is in de 18e eeuw opgegaan in Frankrijk. Sinds 1963 is het lid van de Unie van Oranjesteden.

Nassau is een voormalig Duits graafschap. Later wordt het een vorstendom en tenslotte een hertogdom. Het Huis Nassau had twee takken: de Ottoonse en de Walramse lijn. Het Huis Oranje-Nassau stamt af van de Ottoonse lijn, de groothertogelijke familie van Luxemburg van de Walramse lijn.

Keizer Karel V wilde niet dat door vererving de bezittingen van de Nassaus in Nederland en Duitsland in handen vielen van één persoon, Willem van Oranje. Hij erft daarom wel alle bezittingen van René van Chalon, maar zijn broer, Jan de Oude, volgt hun vader op in het graafschap Nassau en wordt de stamvader van de Friese tak van de Nassaus. Prins Willem IV krijgt later door het uitsterven van verschillende takken toch weer alle bezittingen van de Ottoonse tak in handen. Prins Willem IV verliest deze in 1795 aan de Fransen.

Hertog Willem

Zijn half Spaanse zoon, later Koning Willem I, krijgt in 1802 van Napoleon een schadeloosstelling voor het verlies van zijn erflanden en wordt vorst van Fulda, graaf van Corvey, Weingarten en Dortmundt. hertog willem

Als hij in 1806 aan Pruisische zijde tegen Frankrijk vecht, ontneemt de Franse keizer hem zijn Duitse landen. Na de val van Napoleon besluit het Congres van Wenen om alle Nassau landen te verenigen tot een staat waarvan het hoofd van de Walramse tak hertog wordt. Hertog Willem wordt schadeloos gesteld met het nieuw gevormde Groothertogdom Luxemburg en het Hertogdom Limburg.

Willem I 1772 – 1843

Op 16 maart 1815 roept Hertog Willem zichzelf uit tot Koning der Verenigde Nederlanden en noemt zichzelf Koning Willem I. Hij was inmiddels getrouwd met zijn volle 14 jarige nicht Prinses Wilhelmina van Pruisen die dan nu de eerste Koningin der Nederlanden zou worden. Nu hebben wij het Huis van Oranje van Nassau met Koning Willem I.

Willem II 1792 – 1849

Zijn zoon Willem Frederik George Lodewijk, later Koning Willem II genoemd, trouwde met een Russin Anna Paulowna, de dochter van de tsaar Paul I van Rusland.

Willem III 1817 – 1890

Uit dat huwelijk werden vijf kinderen geboren, waaronder Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, de latere Koning Willem III. Hij trouwde ook met zijn nicht, Sophie van Wirtemburg. Zie hier een terugkerend thema: inteelt. Helaas voor haar was dit een regelrechte hel op aarde. Zij dacht dat met de komst van kinderen, dit beter zou gaan. Helaas door allerlei oorzaken en waaronder het inteelt aspect, waren haar drie kinderen een kort leven beschoren. Haar leven werd gekenmerkt door verdriet. Zij overleed in 1877.

Koningin Emma 1858 – 1934

Nu Koning Willem III geen troonopvolgers had, moest er in allerijl een noodoplossing gevonden worden. Geen probleem toch, er is vast nog ergens een familielid die de taak wil overnemen. Ja hoor, Duits familielid Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont was bereid om met de 41 jaar oudere Koning Willem III te trouwen in 1879.

Zij werd later beter bekend als Koningin Emma. Koning Willem III wilde nu voor een opvolger zorgen, maar dat lukte niet doordat Willem zijn lid niet alleen met plassen had versleten. Maar geen nood. Deze familie zorgt altijd voor een oplossing, want er moet een troonopvolger komen. Daardoor werd de particulier Duitse secretaris van Koningin Emma een nieuwe taak en een nieuwe daarbijhorende titel toegewezen.

Selectie_014

                                 Op het plaatje zie je ook de naam van de Prins in nood.

Zodoende zag op 31 augustus 1880 Wilhelmina Helena Paulina Maria het eerste levenslicht.

                                  De biologische ouders van Prinses Wilhelmina

Koning Willem III overleed op 23 november in 1890. Koningin Emma nam nu als regentes het koninklijk gezag waar, eerst enkele dagen voor de dood van haar echtgenoot, de daarop volgende jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina.

Wilhelmina & Prins Hendrik

Op een gegeven moment werd er een geschikte huwelijkspartner voor Wilhelmina gezocht. Nu is het niet zo dat deze familie dan heel het land doorzoekt naar een geschikte prins. Neen zelfs Europa wordt niet doorkruist. En waarom ook als je zo open familie hebt met innige banden? Samen met Koningin Emma ging Wilhelmina op pad. Achterneef Heinrich Wladimir Albrecht Ernst komt uit de bus als zijnde geschikt. Beter bekend als Hendrik van Mecklenburg- Schwerin. Zij trouwen op 7 februari 1901. Vanaf die dag heet haar man en zo aangesproken, Prins Hendrik.

Door dit huwelijksverbond dreigde hiermee, uit de naam “Van Oranje-Nassau”, het element ‘Nassau’ verloren te gaan. Dat zinden Emma en Wilhelmina niet en dit werd voorkomen door een beroep te doen op een verdrag dat de verschillende takken van het Huis Nassau in 1736 hadden afgesloten. Koningin Wilhelmina bepaalde daarna bij Koninklijk besluit in 1937 dat de naam Van Oranje-Nassau door alle kinderen van (destijds) prinses Juliana zou worden gedragen met en benevens den naam, welke Zij aan het Geslacht van Hunnen Vader ontlenen. Daardoor droegen alle kinderen van Juliana de titel prins of prinses van Oranje-Nassau.

Uiteraard moest er weer een troonopvolger komen dus kinderen waren gewenst.
Helaas voor Wilhelmina ging dit pad niet over rozen. Zij had verschillende miskramen. Dit werd o.a. door de opmerking van de regering verhuld door te zeggen dat Wilhelmina ziek was en later dat ze de tyfus had. Het duurde zeven jaren en vier miskramen toen op 30 april 1909 Prinses Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina werd gepresenteerd. Het land was uitzinnig.

Maar het land was niet op de hoogte van een klein publiek Soest geheim. Dat Wilhelmina een mongooltje kreeg. In het familie wapen staat niet voor niets ‘Je Maintiendrai’. Op nog geen kilometer van Soestdijk ligt een boerderij van Familie de Ridder. Op hetzelfde moment dat Wilhelmina een baby kreeg, gebeurde dat wonderlijke ook in huize de Ridder. In die nacht heeft de kinderruil plaatst gevonden. Onder welke condities en of bedreiging vertelt het verhaal niet. Prins Hendrik heeft dus een valse aangifte gedaan bij de burgerlijke stand.

Zie bijgaande Google map om te zien hoe dicht de boerderij bij Soestdijk lag. Zie diagram voor een visuele presentatie van de babyruil.

Jaren later in 1960 in Bejaardentehuis Nijenstede in Amersfoort, sprak een dame Mevrouw de Ridder, veelvuldig over het feit dat Juliana haar dochter was. Zij woonde vroeger op een boerderij te Soest. Haar meisjesnaam: Antje van der Grift. Het is opvallend dat de huis gynaecoloog een jaar later werd opgepakt en in een psychiatrische instelling werd geplaatst.

Selectie_013Op dit punt toch even pauze. Was het niet zo dat Wilhelmina eigenlijk van een jonkheer Ranitz afstamde? En nu blijkt Juliana te zijn geadopteerd! Zij kan dus nooit een afstammeling zijn van het Huis van Oranje van Nassau.

Juliana groeide dus op als ‘dochter’ van een nu gelukkige Wilhelmina en een (stief) vader en Emma op de achtergrond. Het volk droeg haar op handen onwetend wat er in de nacht van 30 april op 31 april 1909 heeft plaatst gevonden op Huize Soestdijk.

Dat de familie innige banden heeft met elkaar is al eerder besproken. Prins Hendrik stond bekend als een schuinsmarcheerder. Niet geheel ongewoon in deze familie. Maar ondanks de aanwezigheid van Wilhelmina en Emma, plukte Hendrik het bloempje van Juliana op zeventienjarige leeftijd.
Prinses Juliana beviel van een dochter. De familie heeft dat meisje naar een weeshuis gebracht en ingeschreven als Maria Jacoba Roovers. Zij heeft later uitgebreid gezocht wie haar ouders waren maar is daar helaas niet in geslaagd. Marie Claire zoals zij zich later ging noemen stierf op 3 oktober 1997.

rovers

Hiermee besluiten wij deel 1 van Oranje van Nassau.

Wij vonden het nodig om eerst een klein stukje in de geschiedenis van deze familie te duiken, om te laten zien wat voor moraal en welke daden zij bezigden. Er is natuurlijk veel meer te vertellen over die tijd en wat er voor handelingen zijn verricht, en overeenkomsten of contracten zijn opgesteld. Zeker is er nog veel te vertellen over de verschillende kinderen en hun leven. Maar met dit kleine stukje geschiedenis heb je nu een globaal beeld van de hoofdpersonen in die tijd en hoe Huis van Oranje van Nassau is ontstaan.

Als je nu denkt: Dat valt reuze mee, in die tijd en in die kringen was dat normaal gedrag: het wordt stukken erger. Maar dat laat ik graag aan jullie oordeel over na de volgende delen.

Bron: RVD – Wikipedia – Genealogy Data Bank – Johan Oldenkamp – Wikitree – Duckduckgo

Nikola Tesla: Master of Lighting

Als ik jullie nu vraag: Wie was de grootste genius die de wereld ooit heeft gekend? Dan zullen velen van jullie zeggen: Einstein, Leonardo da Vinci, Madam Curie, Mozart of sommigen onder jullie misschien wel Steve Jobs.

Laat ik een naam noemen die je hopelijk nooit meer vergeet, al wil de Media (NWO) graag dat die naam onderbelicht blijft en liefst onbesproken.

NIKOLA TESLA 10 juli 1856 – 7 januari 1943

was een Servisch-Amerikaanse uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige. Hij was een van de grootste ingenieurs uitvinder en visionair aller tijde. Voordat hij iets bouwde, had hij het al gevisualiseerd en de fouten er uit gehaald. Hij had een fotografische geheugen en sprak zes talen. Heel in het kort zijn verhaal.

Tesla ging in 1884 naar Amerika. Daar werd hij de assistent van Thomas Edison. In die tijd ontdekte Tesla de wisselstroom. (AC) en Edison was met gelijkstroom bezig (DC) Er ontstond een strijd tussen die twee. Beter bekend als: The war of currents. Maar die strijd ging niet alleen tussen die twee, nee het ging om geld zoals altijd. Een heleboel geld. Even tussendoor, Edison had de gloeilamp niet uit kunnen vinden zonder de theorie en een patent van Tesla. Hetgeen later Edison toegaf.

Nou werd in die tijd de verlichting verzorgd door olielampen in huis. En de olielamp vond je ook op straat. Diegene die de kerosine verstrekte en daar veel geld aan verdiende was niemand minder dan J.D. Rockefeller (NWO). Die was niet blij dat er elektriciteit werd ingevoerd. Edison voorstander van gelijkstroom werd gefinancierd door J.P Morgan (NWO) Deze zakenman wilde perse dat Amerika gebruik ging maken van gelijkstroom. Hiermee kon hij namelijk veel geld mee verdienen dan de goedkope wisselstroom van Tesla.

Tesla op zijn beurt werd financieel gesteund door George Westinghouse een concurrent van Morgan. Edison en Morgen begonnen publiek een campagne om Tesla kapot te maken. Door openlijk dieren te elektrocuteren om aan te tonen dat wisselstroom gevaarlijk was. Wat niet geheel lukte. Maar moe van alle rechtszaken verkocht Westinghouse het patent aan Morgan. Deze had nu het monopoly van beide stromen. Hij richtte General Electric op en dit immens groot bedrijf bestaat nog steeds. (Dit in heel kort war of currents)

Tesla besloot voor zich zelf te beginnen en wilde niet omkijken. Hij opende zijn eigen laboratorium, en ging aan het werk. Het resultaat van uitvindingen: Inductie motor, Tesla spoel, Elektrische motor, Wisselstroomgenerator, Radio, Afstandsbediening, Wifi, Onderzeeër, Laser, Radar, Xray, Robotica, Idee over Smartphone, Neonlicht, Star wars schild en HAARP. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Zonder al zijn ideeën zouden wij nu geen smartphone, plasma tv, haardroger, en noem allerlei elektrische app maar op. Maar krijgt Tesla de erkenning Neen!

Op een dag brand op mysterieuze wijze zijn lab volledig uit. Al zijn werk van afgelopen jaren, in rook op. Tesla was niet verzekerd en was gebroken op dat moment. Tesla zou Tesla niet zijn als hij daar niet uit zou komen. Zo hij ging verder met – wat hij noemde – zijn levensproject.

Tesla wilde VRIJE ENERGIE voor heel de wereld. Daar bouwde hij een Coil voor. De Tesla Coill. Tesla deed in het geheim experimenten en liet vervolgens verbluffende staaltjes zien van draadloze energie die lampen liet branden en motoren liet draaien. Tesla wilde dat in het groot doen. Maar de elite (nwo)kon dat niet toestaan. Zij allen verdienden grof aan de elektriciteit die zij tot op de dag van vandaag ons aanbieden tegen veel te dure prijzen.

Boven de Tesla coil origineel. Onder de Tesla coil verborgen in een Noord-Korea hotel

Tesla trok zich terug, genegeerd door collega, bestempeld als een Gekke wetenschapper, een man die in zich zelf praatte. Tesla stierf eenzaam in zijn hotel, nadat eerst te zijn aangereden voor hotel. Tesla werd gevonden tussen al zijn dossiers. De volgende dag kwam de CIA en de FBI (Deep State) direct in actie. Zij namen alle dossiers in beslag. Dat tekent toch wel de belangrijkheid van zijn werk.

De Familie kreeg na negen jaar de zwaar gecensureerde documenten terug. Nu nog te zien op de site van CIA. Ik weet dat de NWO deze documenten/kennis voor hun eigen gebruik in hun gelederen hebben. Met name de kennis van VRIJE ENERGIE en H.A.A.R.P.

H.A.A.R.P staat voor High frequency, Active, Aureol Research Program. Dit systeem kan dus aardbevingen veroorzaken, vulkanen laten uitbarsten, het weer beïnvloeden, raketten uit de lucht halen en Mindcontrol. Ik ben geen technicus, maar het draait om controle over energie, frequenties en trillingen. Precies wat Tesla vertelde. Het is nagenoeg bekend dat de CIA in Alaska experimenten hebben gedaan. Weer een voorbeeld dat de techniek van Tesla is gestolen. En als je toch afvraag hoe het kan dat wij de laatste tijd meer dan anders vulkaan uitbarstingen, aardbevingen, tropische stormen hebben, of personeel van ambassades psychische klachten en meer hoofdpijn hebben dan anders, denk dan even hier aan terug.

Er zijn vele uitvinders die hun resultaat aan Tesla hebben te danken en wel dan niet patenten hebben gestolen

Het staat vast dat CIA en FBI de dossiers na de de dood van Tesla hebben ontvreemd voor eigen gewin. Het staat vast dat deze technieken werken en actief zijn.

Het staat vast dat Edison ideeën van Tesla heeft gebruikt.

Het staat vast dat NIET Marconi maar Tesla de radio heeft uitgevonden. Bevestigd door oppergerechtshof in Amerika en patent van Edison op radio werd ingetrokken. Waarom als je dan googelt zie je dan als uitvinder nog steeds Marconi staan?

En uitvloeiend: waarom de Marconi Award die elk jaar wordt uitgereikt door BM – Broadcast Magazine. Waarom heet die nog Marconi Award? Dat is omdat de NWO Tesla naam wil begraven en dat kan omdat zij invloed hebben al eerder gezegd – op de Main Stream Media. Dus ook BM.

Elk jaar is er altijd een grote happening: de uitreiking van de Awards. Veel publiciteit maar de naam Tesla is nergens te horen Het zou en moet voortaan de TESLA- AWARD worden genoemd!!

En daar heb je nog Elon Musk. Een CIA puppet. Hij is de oprichter van SpaceX en Tesla elektrische auto. Zijn auto zou niet kunnen rijden zonder de theorie van Tesla. En dan het gore lef om de auto Tesla te noemen. Tesla die niet van het geld was maar mensen wilde helpen met zijn uitvindingen. BLOODY SHAME!

Maar dat is niet het enige. Tesla vindt je nu ook niet meer in de geschiedenisboeken. De meeste elektro ingenieurs hebben nog nooit van hem gehoord. Is een SCHANDE van de bovenste plank.

Tesla was geen Gekke Wetenschapper. Alles wat Tesla heeft bedacht, uitgevonden blijkt te werken en nog steeds. Tesla is beschimpt, uitgelachen, bedrogen, genegeerd, gesaboteerd, beroofd van zijn uitvindingen en vermoord door de Nieuwe Wereld Orde.

Tesla was een hele vriendelijke, intelligentie, en zachtaardige man. Zijn enige doel in het leven was de wereld voorzien van VRIJE ENERGIE. Maar dat kost de grote bedrijven (NWO) miljarden dus dat hebben zij tegen gehouden al deze jaren.

Albert Einstein zei over deze man: ‘als ik het niet meer weet, vraag ik het Tesla’.

Als deze GROTE man nu weet hoe zijn uitvindingen (mis)gebruikt worden heden ten dage, zou hij zich drie keer omdraaien in zijn geliefde universum

Doe je eigen onderzoek WORDT WAKKER!

Ben@2017

Zwarte Piet & Soros

26-11-2017

Ik heb nu drie blogs over de Nieuwe Wereld Orde- NWO – geschreven. Tientallen filmpjes gedeeld op Twitter. Helaas heeft dat jullie nog niet wakker gemaakt. De Nieuwe Wereldorde bestaat wel degelijk en heeft als doel de wereld te domineren. Voor dat doel zijn er voor hen geen grenzen. Een oorlog beginnen, een aanslag plegen, personen elimineren het maakt hun niets maar dan ook niets uit. Het grote doel heiligt alle middelen.

Daarom denk ik dat het tijd wordt om met een concreet voorbeeld te komen waartoe de NWO in staat is en hoe zij dat altijd op een zelfde manier bereiken. Dit voorbeeld betreft onze Zwarte Pieten discussie.

Wat heeft Soros ( top 3 van de NWO) te maken met zwarte piet. Wel dat ga ik proberen uit te leggen.

Hoe is het begonnen:

In juni 2011 startte Quinsy Gario samen met de kunstenaar Kno’ legde Cesare ( Jerry Afriyie) het kunstproject “Zwarte Piet Is ‘Racisme’

Op 12 november 2011 toen de intocht van Sinterklaas plaatsvond in Dordrecht, droegen Gario en Cesar T-shirts met daarop de tekst “Zwarte Piet Is Racisme”, waarna ze beiden gearresteerd werden. Dat kwam in het INTERNATIONALE nieuws. Gario diende een klacht in bij de politie omdat hij zich beperkt voelde in zijn vrijheid van meningsuiting.

In het jaar 2012 zijn er eigenlijk geen problemen bij de intocht in Roermond. Buiten dan dat het hard regent. Geen protesten. Weinig tot geen discussie? Behalve dat tussen beide actievoerders een knallende ruzie ontstaat en Quinsy houdt het voor gezien en gaat alleen verder.

‘Ik weet dat mensen ons zien als rolmodellen’. Omdat wij Zwarte Piet nationaal op de agenda hebben gezet. Maar als je het mij vraagt is dat reden te meer om kritisch te kijken naar ons doen en laten. Quinsy heeft het witte superioriteitsgevoel overgenomen en probeert dat toe te passen in de beweging. Ik zal dat nooit toe laten”. aldus Jerry Afriyie. Inmiddels bestaat stichting ‘Beter voor Nederland ‘ en opgericht door Jerry Afriyie.

Maar er is weer onrust rond Zwarte piet in 2013. Er wordt weer protestmars georganiseerd en Quinsy mag weer bij Pauw aan tafel zitten. Bekende personen doen ook een duit in het zakje. De tegenstellingen groeien en de discussie laait op.

Dan komt Barryl Biekman. Zij is een Nederlands politica van Surinaamse afkomst. Partij D66. Zij is ook de auteur van het D66-initiatiefvoorstel Diversiteitsbeleid: etnisch culturele minderheden bij de provincie Zuid-Holland. Biekman maakt zich sterk voor een breed en goed toegankelijk aanbod bij algemene instellingen voor mensen die naast de Nederlandse cultuur nog een andere cultuur hebben. Zij zit in verschillende organisaties. Voorzitter van de Afro-Europese Vrouwenbeweging Sophiedela, en voorzitter van het Landelijk Platform Slavernij Verleden. Contacten met United Nations Human Rights.

Zij stuurt een klacht naar Verene Shepherd een deskundige van UN Human Rights. Zij gaat er vanuit dat door slavernij de zwarte gemeenschap is achtergesteld en wil daar een financiële compensatie voor. Hoe dan ook, het resulteerde in een telefonische vraaggesprek bij Een vandaag op 22-10-2013 en op een werkbezoek in juli 2014. Waar zij overigens niet praat met Sint Nicolaas genootschap Nederland. In telefonisch interview heeft zij haar besluit al genomen voor dat zij op werkbezoek komt. In hetzelfde filmpje van Een vandaag zegt Rutte: ‘Piet moet zwart blijven’. En Biekman heeft het expliciet over ‘de witte mensen’.

De tegenstellingen worden steeds groter en de discussie heftiger. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/bezoek-vn-werkgroep-mensen-van-afrikaanse-afkomst/

Als Verene Shepherd terug gaat naar de States, zet zij inderdaad Zwarte Piet op de agenda en schrijft een rapport. Dat resulteerde in een tik op de vingers in aug 2015 aan de Nederlandse Overheid.

https://nos.nl/artikel/2054595-vn-rapport-zwarte-piet-moet-anders.html

En in diezelfde maand capituleert Nederland

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/08/the-netherlands-promises-un-an-acceptable-zwarte-piet/

Intussen is ook Sylvana Simons op het toneel verschenen. Zij is erg boos en verschijnt in verschillende programma’s: DWDD, RTL Late Night en Pauw ( en Witteman )

Silvana is bevriend met beide actievoerders Quinsy en Jerry. Dus bekend met hun stichtingen.

Silvana Simons roept dat wij Nederlanders iets moeten doen aan deze situatie en naar de toekomst moeten kijken. Nobel streven, alleen jammer dat zij alleen maar achterom blijft kijken. Ons een schuldgevoel aanpraten. Het moet gezegd. Wij waren geen lief volk. Wij hebben heleboel verschrikkelijke dingen gedaan. Maar HALLO Dat waren onze voorouders. Moeten wij dan nu in het stof bijten en het schaamrood op onze kaken krijgen? Zo heeft elk land zijn geschiedenis met voorouders die waarvan de huidige generatie nu zegt; ´dat hadden ze beter niet kunnen doen’.

Roger Williams maakte een docu over Zwarte Piet wel of niet in opdracht van CNN dat weet ik niet. Het feit is wel dat deze docu ‘Blackface ‘ op zondag 29 nov 2015 werd uitgezonden op CNN https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/30/bekijk-hier-de-korte-documentaire-van-cnn-tegen-zwarte-piet-a1405532

De opzet van de docu: ‘Doordat een groot Amerikaans nieuwszender dit toont, denk ik dat heel veel mensen hem gaan zien en het schandalig vinden’. ‘ Andere landen zullen druk op Nederland uitoefenen om hier een einde aan te maken’. En de Nederlandse kijkers? ‘Ik hoop dat ze zich generen’. Einde citaat.

Op maandag 30 nov 2015 verschijnt Roger Williams bij Humberto Tan in programma RTL Late Night. Daar mag hij zijn docu toelichten. Dit veroorzaakt nog meer sociale onrust. Barryl Biekman komt direct in actie. Zij schrijft de volgende dag Humberto Tan een brief: http://afromagazine.nl/opinie/open-brief-aan-humberto-tan

RTL had tot sept 2015 het beleid: Behoud van Zwarte Piet en gewoon uitzenden. Een maand later oktober komen zij ineens met bericht dat zij het beleid gaan veranderen en zal Zwarte piet niet meer ondersteunen. Waar komt dat ineens vandaan?

https://opiniez.com/2016/10/27/wat-heeft-rtl-met-bertelsmann-en-soros/#prettyPhoto

En zo komen we uit bij George Soros. Deze man heeft de enge gewoonte overal waar er in een land, continent de nodige sociale onrust is – lees tegenstellingen – daar duikt zijn naam op. Oh en hij is een Nazie. Lees mijn eerste blog

https://wakker119.wordpress.com/2017/11/14/eerste-blogbericht/

En dat is nou precies wat er in ons land gebeurt. Alle personen en gebeurtenissen zijn verbonden met elkaar d.m.v. Soros en zijn stichting Open Society Foundations.

1

Soros heeft controle in meer dan vijftig landen over de Main Stream Media, Regeringen, Veiligheidsdiensten, Sociaal media: Facebook, Twitter,Snapchat en zo ook over internationale overheidsinstanties zoals UN Human Rights waar o.a. Verene Shepherd en Barryl Diekman aan gelinkt zijn. Soros heeft een schenking gedaan van 100 miljoen aan de UN Human Rights

https://www.hrw.org/news/2010/09/07/george-soros-give-100-million-human-rights-watch

2

Alle hoofdpersonen in dit verhaal krijgen een podium op de televisie CNN NPO NOS en RTL

3

CNN/CIA staat onder controle van Soros. Uitgerekend daar wordt de docu van Roger Williams uitgezonden. En volgens eigen zeggen ons ‘Nederlanders het schaamrood op de kaken zien te krijgen’. Lees tegenstelling/onrust kweken

https://www.dotcomnieuws.com/george-soros/ciacnns-anderson-cooper-onderuit-nadat-congreslid-vertelt-dat-charlotsville-soros-operatie-was/

4

Sylvana Simons , Quinsy Gario en Jerry Afriyie zijn verbonden door hun stichtingen die volgens kamer van koophandel op hetzelfde adres zijn gevestigd. Herkent u de namen van de stichtingen? Daar hoort ook nog Kick out Zwarte Piet bij.

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/k59381523/stichting-nederland-wordt-beter.html

Op 22 aug 2017 is er een AFA (Anti Fascistische Actie) en Jerry houdt daarbij een toespraak voor Charlottesville en alle slachtoffers van racisme en fascisme. Twee citaten:

1

Witte suprematie is een ziekte die wij kunnen verslaan als wij kinderen leren dat de kleur van onze huid niets zegt over de potentie of de inhoud van mensen. Het is onze taak om de volgende generatie racisme- en fascisme vrij op te laten groeien. Wij moeten ons niet lenen voor de verdeel-en-heers tactiek van de politie en de media”.

2

Of ik nou spreek met Black Lives Matter-activisten of met familie en kennissen in Amerika, dit is wat zij mij vertellen. Dit is wat zwarte mensen dagelijks meemaken. Dit is het Amerika dat wij kennen en altijd zullen kennen”. Hij zegt het en dat moeten wij dan voetstoots aannemen. http://www.soulrebelmovement.com/als-nazis-hebt-afa-nodig/ Ik twijfel aan zijn woorden, zeker gezien dat hij kennelijk in contact staat met Black Lives Matter. Daar heb ik al moeite mee omdat ELK leven even belangrijk is. Ten tweede Soros ondersteunt de BLM.

http://yournewswire.com/black-lives-matter-produced-by-george-soros/ Of ik nu luister naar Barryl Biekman, Verene Shepherd, Roger Williams, Jerry Afriyie of Silvana Simons, ze hebben het allemaal over de ‘witte suprematie’. Ons een schuldgevoel aanpraten. En Soros heeft nu zijn zin. De tegenstellingen zijn groter dan ooit. We praten nu over witte en zwarte mensen. Ik heb meelij met deze genoemde personen dat zij zo gebruikt worden om hun sentimenten of ze doen het heel bewust volgens plan en dan is het nog erger.

De NWO bestaat uit drie pijlers:

Jacob Rothschild die wereldwijd de banken onder controle heeft – is afgelopen 17 nov betrokken geweest bij een helikopter crash en is sindsdien niets van hem vernomen. Een van de rijkste mannen verdwijnt er nergens in de Main Stream Media een melding of besproken?

De House of Saoedi Arabië. Deze financiert alle terroristen groepen op de wereld –Tijdens aanslag Las Vegas is er ook een aanslag geweest op de kroonprins het eigenlijke doel van de aanslag.

Wederom niets in de Main Stream Media.

George Soros beheert de Main Stream Media wereldwijd en steunt via zijn stichting Antifa, IS en Black Lives Matter. Zien jullie nu het Patroon? Alleen maar tegenstellingen creëren via gefinancierde protesten om een land in tweeën te verdelen. Verdeel en heers!

Het gaat dus niet zo zeer of je voor of tegen Zwarte Piet ben, maar het gaat op de manier hoe het geregisseerd wordt en met welk doel. Daar ben ik faliekant op tegen. Wordt WAKKER!

Wij worden tegen elkaar uitgespeeld op zo’n ingenieuze diabolische wijze dat heeft alle kenmerken van Soros en de NWO.

Doe je eigen onderzoek. Stel vragen. Waarom zit Twan Huys niet te praten bij DWDD over dit onderwerp? Of Pauw? of NOS? Waar is Maarten van Rossum de grote Amerika kenner?

Op Twitter #Followthewhiterabbit #QAnon en en kijk Hannity op Fox news #wakeupned

B@2017

The Storm has begun

20-11-2017

Dit wordt mijn derde blog in de hoop #wakeupNed. Op mijn eerste twee blogs is totaal geen reactie gekomen. Ligt dit aan de mensen of ligt dit aan Twitter, is mij nog niet duidelijk. Maar ik ga weer een poging wagen.

Waar te beginnen? Er is sinds eind oktober zoveel gebeurd aangaande de strijd tegen de NWO. Helaas is de mainstream media daar niet van gediend en zal t ook niet vermelden.

Ik geef een klein voorbeeld en ga dan verder met wat er allemaal in gang is gezet op dit zooitje lucifer aanbiddende satanische pedo criminelen achter de tralies te krijgen.

Afgelopen 17-11-2017 vrijdag in de middag, is er in Engeland een Cessna en een helikopter tegen elkaar gevlogen op/ rond het landgoed van Jacob Rothschild.In Aylesbury, Buckinghamshire, Er zijn verschillende doden waaronder zeer waarschijnlijk Jacob die gezien wordt als een van de grootste leiders in NWO. Maar de vraag is waarom niet in de media? Alleen Sky en wat lokale tv zenders hebben melding gemaakt. Normaal zit CNN al op het dak daar. Het is nu de 20de en nog niks. Er zijn verschillende links te vinden op YouTube. Kijk voor jezelf.

https://www.youtube.com/watch?v=mHwtNZ40j8c

Er is vanaf 28-10-2017 een operatie gestart onder de naam: ‘Alice in Wonderland’ door Trump en getrouwen. Deze operatie heeft de strijd aan gebonden met de Deep State dat onder de NWO valt zoals ook een paar rijke corrupte families. Rothschild, Rockefeller, Bush, Morgan en Dupont. Verder zijn de families Obama’s en de Clintons ook niet geheel vrij onbesproken gedrag. En wat te denken House of Saoedi Arabië en uiteraard Soros. Deze worden allemaal aangepakt in deze ongoing operatie.

Trump zei een tijdje terug na terugkomst bezoek Saoedi op vraag van journalisten: ‘wat staat er nog meer op het programma’? Antwoord Trump: ‘Er gaat komende tijd veel gebeuren! ‘Calm before the Storm’. En dat is nu precies wat er aan de hand is. Begin november is er een ‘helikopter ongeluk’ geweest in SA waar de kroonprins Monsour Bin Maqrin is omgekomen. https://www.youtube.com/watch?v=JifWUqoiG28 Deze had Snipers gestuurd naar Las Vegas waar Trump toen ook vermoedelijk was. Er is al aangetoond dat tijdens de slachting rond het Mandalay Bay Hotel er meerdere schutters aanwezig waren. https://www.youtube.com/watch?v=auzNPt2HSwg

Op forum kanaal 4Chan is op 28-10-2017 een account begonnen die zijn berichten ondertekent met Q. Hij/zij geeft top inside informatie over deze actie. Q staat voor dat die persoon in kwestie de 1 na hoogste of al dan niet de hoogste veiligheidsbevoegdheid heeft op top secret dossiers. Het is gebleken dat dit of Trump zelf of een persoon heel dichtbij hem. Uit de post waaronder een foto is te zien met daarop de coördinaten die aantonen dat op het moment van verzenden dat Trump in de AirForce1 zat tijdens bezoek Azië.

Deze Q stelt honderden vragen (soms retorisch) . Geeft voorspellingen aangaande acties, en voorspelt wie er wordt aangeklaagd. Tot nu toe heeft Q het bij het rechte eind gehad. En dat gaat dan over Senators, Podesta-groep, Clintons, Rothschild, Soros en nog veel meer. Dit geeft aan dat de info for real is.

Q leidt ons door dat proces en vraagt ook om antwoorden, geeft links om te kijken en geeft inzage in dossiers. Om dit allemaal uit te leggen is echt te veel. Wat wel vast staat dat alle zgn. complotten met elkaar verbonden zijn, zoals eerder genoemd in mijn blog 1 https://wakker119.wordpress.com/2017/11/14/eerste-blogbericht/

Vandaag is Q erg bang voor een aanslag op een geheime getuige die vandaag voor het Senaat wordt verwacht. Er zijn al zes aanslagen op diens leven geweest. Daar hoor je niks van in de media.

Wat je ook niet hoort is dat Trump verschillende hoge militairen verwijderd heeft en nu een groep om zich heen heeft verzameld die hij kan vertrouwen. Dat heeft geleid dat afgelopen zaterdag een special force team (MAU) het Hoofdkwartier van CIA in Langley https://www.youtube.com/watch?v=8b87udDOn4w heeft omsingeld om een coup te voorkomen.

Om Q te kunnen volgen op 4Chan geef aik nu een link met de post van 20-11-2017. Om te kunnen volgen wat er gezegd wordt,veel is in code , open dan: ANSWERS SPREADSHEET in een andere scherm. Daar zie je verklaring codes en wat antwoorden. Als je een post wilt lezen klik dan op een nummer en in ander scherm en daar zie je dan een chat. Helaas zitten er ook trollen tussen van de overheid. Hoop dat je daardoor heen prikt.

Op YouTube zijn video’s te vinden met dit onderwerp en daar wordt de post met je door genomen door analisten/hackers maar wel met een achtergrond zodat zij werkelijk de post kunnen duiden https://archive.4plebs.org/pol/thread/150171127/#150173114

Op Twitter te volgen #Followthewhiterabbit of #QAnon

Als deze operatie succes heeft zal dit gevolgen voor heel de wereld hebben. Hoelang wij nog kunnen posten hangt geheel van Facebook, Twitter en Google af. Uit de stukken blijkt dat zij midden december een grote censor gaan invoeren. Dus belangrijk deze post zoveel mogelijk te delen of gewoon doorslapen! #wakeupNed

@2017

Je Suis wij allen

Zo gisteren mijn eerste blog online gezet. Wat een teleurstelling. Mijn onderwerp was/is George Soros. Het grootste gevaar wat de wereld loopt. Zoals ik al dacht en aan heb gegeven: Mensen zijn zo geconditioneerd en bewust in slaapmodus gehouden, dat ze niet eens reageren op een naderde dreiging.

Ze praten veel op Facebook en Twitter over wat er allemaal mis is in ons land en in de wereld. En sommige plaatsen dan wel een berichtje of een filmpje over geweld wat er heeft plaats gevonden. Of bij een aanslag massaal Je suis en vul maar in. Maar wat de oorzaak is, welk duivels brein er achter zit,daar sluiten wij massaal onze ogen voor. Terwijl alle info voorhanden is. Zo jammer
Wij weten allemaal diep in ons hart dat het verkeerd gaat aflopen met Europa. Wij weten allemaal dat elk Europees land zijn bevoegdheden stap voor stap aan het inleveren zijn. Wij zeggen zelfs hardop dat het niet lang duurt of Brussel/EU regelt alles en toch lijken wij het niet te willen te geloven
Nou dan heb ik nieuws voor u allen. Het gaat echt gebeuren en wat nog erger is dat de trein al in volle vaart is. George Soros heeft vorig jaar 42 gesprekken gehad met Europarlementariërs. Wat moet een zakenman daar bespreken?https://youtu.be/Y6uCGuVXBwo Nigel Farage lijkt eindelijk wakker! Hij vraagt aan zijn collega’s van het Europees parlement gisteren nota bene voor George Soros zijn arrest! Hebben jullie wat gehoord via de media alhier?
Gisteren heb ik een link toegevoegd van Glenn Beck. Hij was een journalist bij Fox News Hij deed onderzoek naar Soros en maakte een indrukwekkende video hoe Soros de macht heeft over regeringen in 50 landen en daarmee alle daarin gevestigde instanties, bedrijven en de media. Helaas is Glenn Beck overgestapt naar Soros kamp, en is daarom ook vorig jaar ontslagen bij Fox News. Maar zijn video blijft indrukwekkend https://youtu.be/pPLm0-uAZbs
Alstublieft maak een keer tijd om deze video te bekijken i.p.v. een film van HBO of Netflix. Het is maar 1 film en het wordt dan zoveel duidelijker waarom de wereld nu is zoals die is. Met al het geweld, alle tegenstellingen. Waarom D’66 nu doet wat ze zouden moeten laten, waarom geen zwarte Piet meer, waarom de NED vlag verdwijnt uit de burgerzaal in Rotterdam,waarom er een debat in Zweden is om die vlag weg te doen en zoveel meer. En waarom ik deze blog heb.
En nogmaals het ligt niet aan jullie. Het komt door het ingenieuze systeem dat jullie/ons geconditioneerd en in slaapmodus houdt. Het wordt tijd om wakker te worden en diegene aanspreken die bij het Soros kamp behoren.
Alstublieft wordt WAKKER!
JE SUIS WIJ ALLEN
@2017